Základné predpisy:

  ikona pdf Štatút FF KU

  ikona pdf Organizačný poriadok FF KU

  ikona pdf Štruktúra FM VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov FF KU

  ikona pdf Štruktúra FM dekanátu FF KU

  ikona pdf Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

  ikona pdf Cena dekana FF KU v Ružomberku

  ikona pdf Dlhodobý zámer FF KU v Ružomberku na roky 2018 - 2023

  ikona pdf Rokovací poriadok AS FF KU

  ikona pdf Podmienky zloženia a fungovania Študentského kolégia dekana FF KU v Ružomberku

   

  Veda:

  ikona pdf Smernica dekana FFKU o postupe pri úprave študijného programu

  ikona pdf Smernica dekana o rozširujúcom štúdiu na FF KU

  ikona pdf Dodatok č.1 k smernici o rozširujúcom štúdiu

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

  ikona pdf Smernica dekana o doktorandskom štúdiu (účinná od 1.9.2021)

  ikona pdf Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

  ikona pdf Usmernenie dekanky FF KU o doktorandských skúškach z cudzieho jazyka

  ikona pdf Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU 

  ikona pdf Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU (platná od 12.10.2021)

  ikona pdf Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU

  ikona pdf Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

  ikona pdf Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KU

   

  Štúdium:

  ikona pdf Harmonogram akademického roka 2021/2022

  ikona pdf Študijný poriadok FF KU

  ikona pdf Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2021/2022

  ikona pdf Smernica dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

  ikona pdf Príloha smernice dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

  ikona pdf Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

  ikona pdf Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na KU v Ružomberku

  ikona pdf Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia

  ikona pdf Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia

  ikona pdf Smernica o akademickej nečestnosti

  ikona pdf Smernica dekana o hodnotení vlastnej činnosti

  ikona pdf Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

  ikona pdf Štipendijný poriadok KU

  ikona pdf Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU na AR 2021-2022