Základné predpisy:

  ikona pdf Štatút FF KU

  ikona pdf Organizačný poriadok FF KU

  ikona pdf Štruktúra FM dekanátu FF KU

  ikona pdf Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

  ikona pdf Cena dekana FF KU v Ružomberku

  ikona pdf Dlhodobý zámer FF KU v Ružomberku na roky 2018 - 2023

  ikona pdf Rokovací poriadok AS FF KU

  ikona pdf Podmienky zloženia a fungovania Študentského kolégia dekana FF KU v Ružomberku

   
   

  Veda:

  ikona pdf

  Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

  ikona pdf Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

  ikona pdf Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU (platná od 12.10.2021)

  ikona pdf Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU

  ikona pdf Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

  ikona pdf Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KU

   

  Štúdium:

  ikona pdfInformácie o štúdiu AR 2022/2023

  ikona pdfHarmonogram AR 2022/2023 (upravený podľa Opatrenia dekana 1/2023)

  ikona pdf Študijný poriadok FF KU

  ikona pdf Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2022/2023

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o ukončení štúdia

  ikona pdf Príloha smernice dekana FF KU o ukončení štúdia

  ikona pdf Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

  ikona pdf Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na KU v Ružomberku

  ikona pdf Smernica o akademickej nečestnosti

  ikona pdf Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

  ikona pdf Štipendijný poriadok KU

  ikona pdf Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU na AR 2022-2023

  ikona pdfSmernica dekana o rozširujúcom štúdiu na FF KU v znení dodatku č. 1 a č. 2

  ikona pdf Dodatok č.1 k smernici o rozširujúcom štúdiu

  ikona pdf Dodatok č. 2 k smernici o rozširujúcom štúdiu

  ikona pdf Smernica dekana o hodnotení kvality výučby učiteľov študentmi