Všeobecné predpisy

  ikona pdf Štatút FF KU

  ikona pdf Dlhodobý zámer FF KU na roky 2022 - 2027

  ikona pdf Organizačný poriadok FF KU

  ikona pdf Zásady volieb do AS FF KU

  ikona pdf Rokovací poriadok AS FF KU

  ikona pdf Zásady udeľovania Ceny dekana FF KU

   

  Štúdium - základné predpisy a priebežné písomné práce

  ikona pdf Študijný poriadok FF KU

  ikona pdf

  Smernica dekana o doktorandskom štúdiu na FF KU

  ikona pdf Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o odborových komisiách doktorandského štúdia

  ikona pdf Smernica dekana o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU

    Harmonogram akademického roka 2023/2024

  ikona pdfInformácie o štúdiu v akademickom roku 2023/2024

  ikona pdf Disciplinárny poriadok KU pre študentov

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o akademickej nečestnosti

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o hodnotení kvality výučby učiteľov študentmi

  ikona pdf Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami

  ikona pdf Zásady zloženia a pôsobnosti Študentského kolégia dekana FF KU

  ikona pdf Smernica dekana o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

   

  Štúdium - ukončenie štúdia a záverečné práce

  ikona pdf Smernica dekana FF KU o ukončení štúdia

  ikona pdf Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na KU

   

  Štúdium - školné a štipendiá

  ikona pdf Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU

  ikona pdf Štipendijný poriadok KU

  ikona pdfSmernica dekana o podmienkach a výške poskytovaných štipendií z vlastných zdrojov štipendijného fondu FF KU na akademický rok 2023/2024

    

  Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

  ikona pdfSmernica dekana o rozširujúcom štúdiu na FF KU v znení dodatku č. 1 a č. 2

  ikona pdf Dodatok č.1 k smernici o rozširujúcom štúdiu

  ikona pdf Dodatok č. 2 k smernici o rozširujúcom štúdiu

   

  Veda

  ikona pdf Rokovací poriadok Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU

  ikona pdfVšeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

  ikona pdf Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

  ikona pdf Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU (platná od 12.10.2021)

  ikona pdf Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť

  ikona pdf Špecifikácia výberu a kategorizácie výsledkov tvorivých činností na FF KU

  ikona pdf Smernica dekana o internej projektovej schéme FF KU Isidorus

   

  Ďalšie

  Ďalšie vnútorné predpisy sú zverejnené na ÚRADNEJ VÝVESKE KU. Neverejné vnútorné predpisy sa nachádzajú na Intranete KU.

   

  UŽ NEÚČINNÉ:

  ikona pdf Štatút FF KU (účinný do 20. júna 2023)

  ikona pdf Dlhodobý zámer FF KU na roky 2018 - 2023

  ikona pdf Študijný poriadok FF KU (účinný do 31. augusta 2023)

  ikona pdfHarmonogram akademického roka 2022/2023 (upravený podľa Opatrenia dekana 1/2023)

  ikona pdfInformácie o štúdiu v akademickom roku 2022/2023

  ikona pdf Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2022/2023

  ikona pdf Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU na AR 2022-2023

  ikona pdf Podmienky zloženia a fungovania Študentského kolégia dekana FF KU (účinné do 8. novembra 2023)

  ikona pdf Rokovací poriadok Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU (účinný do 1. septembra 2023)