Informácie pre študentov

  Všetky potrebné informácie o aktuálnom akademickom roku sa dozviete z .pdf publikácie ("Informácie o štúdiu")

  Akademický rok 2023/2024, v platnosti od 19. 2. 2024

  Informácie o štúdiu

  Akademický rok 2023/2024

  Informácie o štúdiu

   

  Akademický rok 2022/2023

  Informácie o štúdiu

   

  Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

  Hoci základné informácie pre študentov so špecifickými potrebami sa nachádzajú aj v informáciách o štúdiu vyššie (a vychádzajú z platnej Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami) prinášame Vám aj tento prehľadný dokument, prípadne môžete kontaktovať Poradenské centrum KU.

   

  Informácie o športovom, kultúrnom, duchovnom a spoločenskom vyžití počas štúdia

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka okrem kvalitného vzdelávania viacero možností na aktívne prežitie voľného času. Študenti univerzity majú šancu zapojiť sa do rôznorodých voľnočasových, kultúrnych a duchovných aktivít či zašportovať si. Na univerzite pôsobí Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré pravidelne organizuje rôzne podujatia od túr v nádhernom horskom prostredí Liptova cez výlety za kultúrou až po špeciálne podujatia, akými sú plesy, sedliacka veselica a pod. Študenti, ktorí radi trávia svoj voľný čas v pohybe, si môžu zahrať futbal, volejbal či venovať sa iným športom. Samozrejme, UPaC ponúka tiež priestor rozvíjať duchovnú stránku. Usporadúva vysokoškolské mládežnícke sväté omše, adorácie, diskusie a i. Rôznorodé kultúrne podujatia sa už tradične organizujú na pôde Univerzitnej knižnice KU. Sú to vernisáže výstav či diskusie s literátmi a výtvarnými umelcami.

  Naši študenti majú na univerzite tiež svoj divadelný a folklórny súbor. Univerzitné divadlo spravidla raz až dvakrát do roka naštuduje divadelnú hru, s ktorou sa prezentuje akademickej

  Spravidla študenti žurnalistiky sú veľmi aktívni v univerzitných médiách, ktorými sú časopis ZUMAG, PULZ rádioTV Unica. Mladí novinári sa navyše zúčastňujú rôznych súťaží  (napr. Štúrovo pero, Rádiorallye, Instelcom) a pravidelne si z nich prinášajú rôzne ocenenia.

  Na univerzite tiež pôsobí Poradenské centrum KU, ktoré ponúka a sprostredkúva kariérne, psychologické, sociálne i právne poradenstvo. V posledných rokoch tiež pre študentov organizuje rôzne zábavné podujatia, kvízy a filmové večery.

   

  Sociálne zabezpečenie a štipendiá pre študentov

  Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku sa počas štúdia môžu uchádzať o rôzne druhy štipendií. Patria medzi nich napríklad sociálne a motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu (priznávané po splnení podmienok), ale existuje tiež viacero štipendií, ktoré sú pripravené hlavne pre študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami alebo pre študentov, ktorí sú ocenení za iné aktivity.

  Sociálne štipendiá sú vyplácané mesačne a prispievajú na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Žiadosť o štipendium sa posudzuje a na jeho priznanie je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Ďalšie štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu sú motivačné štipendiá. Môže ísť o  štipendium pre študentov vybraných študijných odborov (motivačné odborové štipendium), za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej „motivačné štipendiá za vynikajúci prospech“) alebo za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (ďalej „motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky“).

  Konkrétnejšie to pre študentov FF KU znamená nasledovné. Motivačné štipendiá za vynikajúci prospech sa priznávajú študentom s najlepším prospechom, a to v druhom semestri prvého roka štúdia v 1. a 2. stupni za výsledky v prvom semestri, ďalej v druhom roku štúdia v 1. a 2. stupni za výsledky v prvom roku a nakoniec v treťom roku štúdia v 1. stupni za výsledky v druhom roku. Študent s vynikajúcimi výsledkami tak môže toto štipendium dostať až päťkrát počas piatich rokov štúdia (v rámci 1. stupňa po skončení prvého semestra, po skončení prvého ročníka a po skončení druhého ročníka; v rámci 2. stupňa po skončení prvého semestra a po skončení prvého ročníka). Keďže sumy sa môžu pohybovať zhruba v rozmedzí od 300 do 600 € za rok štúdia (čiže polovičné sumy za semester), za celé štúdium môžu byť vynikajúcemu študentovi priznané motivačné štipendiá za vynikajúci prospech spolu do výšky približne 2000 €.

  Motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky sú priznávané za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia alebo za mimoriadne kvalitné záverečné práce, a tiež za mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a vývoja, v umeleckej či športovej činnosti. Štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností (v podstate za výborný prospech) a za excelentné záverečné práce sú spojené s udelením Ceny rektora KU, resp. ceny dekana, ktoré sú vyhlásené počas slávnostného promočného aktu. 

  Okrem uvedených štipendií môže rektor alebo dekan priznať i štipendiá z vlastných zdrojov. Tie je možné udeliť za vynikajúce plnenie študijných povinností (toto štipendium býva spojené s udelením ceny dekana za celkové hodnotenie prospel s vyznamenaním), za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej a umeleckej činnosti (napr. úspech v nejakej súťaži), za príkladný občiansky postoj, ako podporu práce študentov pre KU (napr. práca v knižnici), ako podporu štúdia cudzincov a i. Ide o jednorazové štipendiá maximálne do výšky 500 €.

  Osobitné štipendiá priznávané na Filozofickej fakulte KU sú spojené napr. s udelením tzv. Ceny dekana FF KU v Ružomberku za konkrétny rok. Dekan fakulty sa totiž každoročne snaží oceniť jedného výnimočného študenta, ktorý je komisiou a dekanom vybraný z návrhov od akademickej obce. Fakulta sa taktiež rozhodla motivovať nastupujúcich prvákov 1. stupňa špeciálnym finančným bonusom (spravidla vo výške 300 €) určeným študentom s najlepšími výsledkami po ukončení prvého semestra štúdia.

  Množstvo študentov KU sa snaží aspoň raz za dobu štúdia na univerzite realizovať Erasmus+ mobilitu. Aj táto mobilita je štandardne podporená osobitným štipendiom. V prípade štúdia sa jeho výška pohybuje v rozmedzí 470 – 520 € mesačne a v prípade stáže ide o 670 – 720 € mesačne. Študenti s priznaným sociálnym štipendiom dostávajú k štipendiu ďalšie navýšenie a študenti so zdravotným postihnutím dostávajú príplatok na pomôcky. Každý študent sa môže uchádzať o Erasmus+ pobyt v trvaní 1 až 2 semestrov v každom stupni štúdia.

  Špeciálnu kategóriu tvoria doktorandské štipendiá, ktoré sú mesačne vyplácané denným študentom doktorandských študijných programov v štandardnej dĺžke. Ich výška sa pohybuje v rozmedzí od 800 € do viac ako 900 €.

   Podmienky priznania a získania štipendií sú detailne uvedené v štipendijnom poriadku.