Pedagogická prax v učiteľských študijných programoch

  Súčasťou praktickej prípravy na povolanie učiteľa je pedagogická prax, prostredníctvom ktorej študenti v učiteľských kombinačných študijných programoch popri svojej teoretickej príprave (odbornej, didaktickej, psychologickej) získavajú skúsenosť s výchovno-vzdelávacím procesom v reálnom prostredí základnej a strednej školy.


  V študijných programoch učiteľstva sa pedagogická prax uskutočňuje ako:

  1. hospitačná (náčuvová) prax v 5. semestri bakalárskeho štúdia v rozsahu 13 hodín na jeden aprobačný predmet
  2. priebežná (výstupová) prax I v 1. semestri magisterského štúdia v rozsahu 13 hodín na jeden aprobačný predmet
  3. priebežná (výstupová) prax II v 2. semestri magisterského štúdia v rozsahu 13 hodín na jeden aprobačný predmet
  4. súvislá prax v 3. semestri magisterského štúdia v rozsahu 13 hodín na jeden aprobačný predmet

  V pedagogickej praxi sa využíva kompetenčný prístup, ktorý kladie dôraz na postupné rozvíjanie učiteľských kompetencií študenta.

  Hospitačná (náčuvová) pedagogická prax sprostredkúva študentom učiteľstva poznatky a prvé skúsenosti s reálnou školskou praxou, je pozorovaním obsahovej, metodickej a organizačnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na vyučovacej hodine. Počas hospitácie študent zaznamenáva priebeh vyučovacej hodiny do hospitačného záznamu a po hospitovanej hodine nasleduje rozbor vyučovacej hodiny, ktorý prebieha pod vedením cvičného učiteľa. Študent na základe vlastného pozorovania a rozboru hodiny cvičného učiteľa napíše reflexiu vyučovacej hodiny. Hospitácie slúžia ako prostriedok reflexie práce učiteľa a sú efektívnou metódou rozvíjania kľúčových (najmä diagnostických a motivačných) kompetencií študentov učiteľských študijných programov.

   

  Počas priebežnej (výstupovej) praxe I a II už študent nie je len pozorovateľom, ale sám vystupuje aj v úlohe učiteľa. Študent  získava systematickú pedagogickú skúsenosť z náčuvov, výstupov a rozborov v úzkej spolupráci s cvičným učiteľom a metodikom praxe v prostredí cvičnej školy a osvojuje si profesijné kompetencie učiteľského povolania. Keďže na výstupovej praxi sú naraz prítomní viacerí študenti, majú možnosť navzájom sa pozorovať a porovnávať použité metódy. Po odučenej hodine nasleduje rozbor, ktorý predstavuje priestor na analyzovanie a hodnotenie vlastnej vyučovacej činnosti, ale i sprostredkovanie spätnej väzby zo strany spolužiakov a cvičného učiteľa.

   

  Súvislú prax predstavuje predovšetkým priama vyučovacia činnosť študenta na základnej alebo strednej škole. Študent vyučovaním získava odborné učiteľské kompetencie, ktoré vedú k samostatnej pedagogickej práci, a rozvíja osobnostné i profesijné hodnoty a zručnosti. Cieľom je preniknúť do podstaty tvorivej pedagogickej praxe riešením konkrétnych pedagogických problémov a situácií vo výchovno-vzdelávacom procese. Po vyučovaní študent s cvičným učiteľom rozoberá a hodnotí písomné prípravy na hodiny i samotný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu a kriticky reflektuje vlastnú pedagogickú činnosť. 

   

  Podrobnejšie informácie o realizácii pedagogickej praxe na FF KU sú uvedené v Centre akademickej prípravy FF KU.