Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

    Názov projektu: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

    Kód projektu v ITMS 2014+: 312011BHC2

    Školitelia: doc. Mgr. Marek Babic, PhD., Mgr. Paulína Kováčová