Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 14.2.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

  • miesto profesora pre odbor učiteľstvo a pedagogické vedy (38) – 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do zamestnania – 1. apríla 2023.

  Termín podania prihlášok – do 10. marca 2023 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, profesor, 11 - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia 23. marca 2023. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie 15. marca 2023.

   

  V Ružomberku 14. februára 2023
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD., m. p.
  dekan FF KU

  1. Zoznam členov výberovej komisie:
   • doc. Terézia Rončáková, PhD. (predsedníčka komisie)
   • prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
   • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
   • prof. Dr. hab. Wojciech Józef Kunicki
   • prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
  2. Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách:

   Vybraný uchádzač: Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., nar. 1949

   • Vzdelanie (výber): Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici – magisterské štúdium (1974); Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – CSc., kandidát pedagogických vied (1982); Pedagogická fakulta UK v Trnave – PaedDr., teória vyučovania slovenského jazyka a literatúry (1982); Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – doc. pre špecializáciu teória vyučovania slovenského jazyka (1997); Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – vymenovanie za vysokoškolského profesora v odbore odborová didaktika – slovenský jazyk a literatúra (2011).
   • Priebeh zamestnaní: učiteľ ZDŠ/ZŠ Dolný Kubín 1969 – 1976); Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UK v Trnave – asistent (1976 – 1979); metodik pre výchovných poradcov, metodik pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, učiteľ ZŠ, odborný asistent na čiastkový úväzok na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF v Banskej Bystrici (1979 – 1984); Katedra slovenského jazyka a literatúry PF v Banskej Bystrici (1984 – 1986); zástupca riaditeľa ZŠ, metodik pre ďalšie vzdelávanie učiteľov slovenského a nemeckého jazyka (1986 – 1995); prodekan pre vzdelávanie, odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja v Ružomberku (1995 – 2000); poverený dekan fakulty, prorektor pre vzdelávanie, Pedagogickák fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2001); docent a profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU v Ružomberku (2000 – doteraz).
   • Odborné zameranie: teória vyučovania slovenského jazyka.
   • Publikačná činnosť: 76.
   • Ohlasy: 150.
   • Doktorandi: 4 + 2 po dizertačnej skúške.
  3. Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: učiteľstvo a pedagogické vedy (38) – 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra
  4. Počet uchádzačov: 1