Rigorózne konanie (PaedDr., PhDr.)

  Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister" alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

  Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

  Po jej vykonaní im Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku môže udeliť akademický titul:

  •  „doktor filozofie" (v skratke „PhDr.") v odbore:
   • filozofia,
   • histórické vedy,
   • psychológia,
   • mediálne a komunikačné štúdiá;
  • „doktor pedagogiky" (v skratke „PaedDr.") v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, čo v našom prípade znamená:
   • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,
   • učiteľstvo filozofie,
   • učiteľstvo histórie,
   • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.

  Novinka! Od 1.1.2022 je možné za rigorózne konanie získať prvú atestáciu. Podľa aktuálne účinného znenia § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch:

  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore, ktorý súvisí s 1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca, 2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo 3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.

  Prihlásiť sa na rigorózne konanie sa môžete kedykoľvek, avšak obhájiť rigoróznu prácu a absolvovať rigoróznu skúšku je potrebné najneskôr do dvoch rokov od prihlásenia sa.

  Cena za rigorózne konanie je 700 EUR (resp. 630 EUR pre členov Alumni klubu KU).

   

  Postup pre uchádzačov:

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku:

  Prihláška na rigorózne konanie

  2. Elektronickú prihlášku po jej vyplnení vytlačte a podpíšte.

  3. Podpísanú prihlášku spolu s povinnými prílohami doručte na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Filozofická fakulta
  Rigorózne štúdium
  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  4. Fakulta posúdi prihlášku uchádzača (vrátane vybranej témy) a do 30 dní od doručenia prihlášky vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na rigorózne konanie.

   

  V prípade otázok alebo nejasností

  kontaktuje p. Alenu Chylovú na tel. č. +421 918 722 013

  alebo elektronicky alena.chylova@ku.sk. 

   

  Podrobnejšie informácie o priebehu rigorózneho konania sú uvedené v:

  Smernica o rigoróznom konaní na FF KU

   

  Témy rigoróznej práce pre jednotlivé oblasti sú zverejnené, ale navrhnúť si môžete aj vlastnú tému rigoróznej práce.

  FF KU ponúka rigorózne konanie v oblastiach: