Prestup z inej vysokej školy

  Kto môže podať žiadosť o prestup?

  Podľa zákona o vysokých školách (§ 59 ods. 4) môže o prestup môže požiadať študent z inej slovenskej vysokej školy, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore. V prípade zahraničných vysokých škôl môže o prestup žiadať študent, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu v obdobnej oblasti poznania.

   

  Je študijný odbor a študijný program to isté?

  Nie, nie je. V rámci jedného študijného odboru sa môže uskutočňovať mnoho študijných programov. Napríklad v rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy sa uskutočňujú rozličné študijné programy (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy, učiteľstvo biológie a chémie, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika...). Pre prestup sa vyžaduje pokračovanie v rovnakom študijnom odbore, nie v rovnakom študijnom programe. To napríklad znamená, že študent učiteľstva anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry môže prestúpiť napríklad na učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie, no zrejme bude potrebovať pre úspešné ukončenie štúdia absolvovať ešte niektoré historicky ladené predmety. Zoznam a opis študijných odborov tvorí prílohu vyhlášky ministerstva školstva č. 244/2019 Z.z.

  Prestup je teda možné uskutočniť aj z takého študijného programu, ktorý momentálne Filozofická fakulta KU neponúka (stačí, že ide o rovnaký študijný odbor). Napríklad zo študijného programu archeológia (ktorý Filozofická fakulta KU neponúka) je možné prestúpiť na študijný program história (ktorý Filozofická fakulta KU ponúka), pretože obidva tieto študijné programy sa nachádzajú v rovnakom študijnom odbore: Historické vedy.

   

  Ktoré študijné odbory sú na Filozofickej fakulte KU?

  Filozofická fakulta KU poskytuje štúdium (a môže umožniť prestupy z inej vysokej škoky) v nasledujúcich študijných odboroch:

  • filológia (Bc.)
  • filozofia (Bc., Mgr., PhD.)
  • historické vedy (Bc., Mgr., PhD.)
  • psychológia (Bc., Mgr., PhD.)
  • mediálne a komunikačné štúdiá (Bc., Mgr., PhD.)
  • učiteľstvo a pedagogické vedy (Bc., Mgr.)

  V rámci týchto šiestich študijných odborov momentálne Filozofická fakulta KU poskytuje 26 študijných programov (a ak budeme rátať osobitne každú učiteľskú kombináciu, tak potom ide o 46 učiteľských kombinácií v bakalárskom stupni štúdia a 42 učiteľských kombinácií v magisterskom stupni štúdia).

   

  Ako a dokedy požiadať o prestup?

  V prípade prestupu je potrebné podať žiadosť do 31. júla 2024 (pre odlišné študijné programy v rovnakom študijnom odbore, napr. keď chce niekto prestúpiť zo študijného programu archeológia na študijný program história - viď vyššie) alebo do 31. augusta 2024 (pre rovnaké študijné programy).

  Žiadosti sa posielajú na adresu študijného oddelenia.

  Formulár žiadosti o prestup

   

  Čo treba priložiť k žiadosti?

  Priložiť treba výpis predmetov z doteraz absolvovaného štúdia potvrdený príslušnou vysokou školou, pričom študent musí získať aspoň 40 kreditov za posledný rok štúdia.

   

  Čo je výhodnejšie: prestúpiť z inej vysokej školy alebo si podať prihlášku na štúdium?

  O tom, či je pre Vás vhodnejší prestup alebo podanie novej prihlášky sa odporúčame poradiť so študijným oddelením.

  Každý prípad je individuálny a zváženie závisí na konkrétnom študentovi. Hoci väčšinou býva výhodnejšie a administratívne jednoduchšie podať si prihlášku na štúdium a následne požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, niekedy  je lepšou možnosťou prestup. Závisí to napríklad od toho, či je momentálne vyhlásené prijímacie konanie pre daný študijný program alebo či študent stíha podať svoju žiadosť o prestup v požadovanom termíne. Taktiež to môže závisieť napríklad od skutočnosti, či prijatie na daný študijný program predpokladá prijímaciu skúšku a či existuje predpoklad, že ju študent absolvuje úspešne. V neposlednom rade môže zohrávať rolu počet kreditov, ktorý študent inej vysokej školy zatiaľ získal a skutočnosť, či má nejaké predmety, ktoré "bude musieť opakovať" (v takomto prípade je pre študenta spravidla výhodnejšie podať si prihlášku).

   

  Aký je kontakt na študijné oddelenie FF KU?

  tel.: +421 918 722 024; + 421 918 722 052

  email: studijne.ff@ku.sk