Tvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0238/20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2021
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Zahraničný projekt:nie

  S využitím prístupu orálnej histórie a naratívne orientovaného autobiografického výskumu je skúmaná história slovenskej psychológie. Prostredníctvom rozhovorov s poprednými predstaviteľmi a predstaviteľkami slovenskej psychologickej obce je mapované obdobie od konca 50. rokov do konca 90. rokov minulého storočia. Korpus takto získaných narácií bude zdrojom pre porozumenie ducha doby (Zeitgeist), v ktorej participanti žili a tvorili. Súčasne bude možné identifikovať významy súvisiace s profesiou psychológa či s utváraním jeho profesijnej identity v danom historickom kontexte. Hlavnou intenciou výskumu je postihnúť vývoj slovenskej psychológie cez prizmu osobnej skúsenosti.