Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 6.6.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na KU a ďalšími vnútornými predpismi KU vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto profesora pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na cirkevné dejiny a paleografiu
  • 1 funkčné miesto asistenta pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.) so zameraním na televíznu tvorbu, regionálnu a športovú žurnalistiku
  • 1 funkčné miesto lektora pre odbor filológia (11.) so zameraním na výučbu anglickej lingvisitky a didaktiky
  • 1 fuknčné miesto lektora pre odbor učiteľstvo a pedagogické vedy (38.) so zameraním na metodiku pedagogickej praxe

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002 Z. z.;
  2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti - nevyžaduje sa od uchádzačov na funkčné miesto lektora;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce) - nevyžaduje sa od uchádzačov na funkčné miesto lektora;
  • súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – prihlášky musia byť doručené najneskôr 20. júna 2023 osobne alebo poštou na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 6. júna 2023
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan FF KU