Uchádzači môžu absolvovať rigorózne konanie

    • v odbore psychológia (titul PhDr.)

    Zoznam tém rigoróznych prác

    V daných oblastiach nie sú vyhlásené témy rigoróznych prác. Uchádzači si navrhujú vlastnú tému rigoróznej práce v súlade so smernicou a prihláškou.

    K rigoróznej práci je potrebné priložiť kópiu publikovanej odbornej alebo vedeckej štúdie.