Aspekty literárnovedné a jazykovedné III

  Pre nich i o nich – aj takto zámenne možno charakterizovať zameranie zborníka Aspekty literárnovedné a jazykovedné III. Daná charakteristika totiž vystihuje dedikačný charakter zborníka vznikajúceho pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, súboru štúdií venovaných dvom osobnostiam slovenskej literárnej vedy a jazykovedy, ktorých životno-profesionálna púť je dlhoročne zviazaná s Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zborník, vychádzajúci pri príležitosti 85. narodenín prof. PhDr. Eduarda Gombalu, CSc., a 80. narodenín prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc., prezentuje aktuálne výsledky vedeckovýskumnej činnosti šestnástich autorov z ôsmich domácich i zahraničných inštitúcií (E. Príhodovej, J. Juhásovej, H. Jakubíka, K. Vilčekovej, A. Laučeka, J. Tatára, M. Ligoša, V. M. Mokienka, V. Kováčovej, D. Balákovej, K. Markovičovej, L. Hampla, L. Stěpanovej, P. Ďurča, M. Jankovičovej, J. Skladanej).

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0461-3
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné III