Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:VEGA
Číslo projektu:1/0287/17
Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Spoluriešitelia:

Mgr. Slavomír Zelenák D

Zahraničný projekt:nie

Uhorský kráľ I. založil v Cáchach (Aachen) kaplnku pre uhorských pútnikov a vybavil ju relikviami uhorských svätcov a liturgickými predmetmi. Kaplnka v gotickom štýle bola pristavaná ku kostolu z južnej strany. Údržbu a prevádzku kaplnky a zásobovanie dvoch kaplánov zabezpečil na okolitých trhoch, jej pozemky zadovážil v spolupráci s magistrátom mesta Cáchy. Vybavenú kaplnku s dvoma kaplánmi vložil v roku 1374 do opatery mesta a tamojšej kapituly. Pápež Gregor XI. udelil všetkým, ktorí vyznali svoje hriechy a tým, ktorí ju navštívili, ročné odpustky. Veľmi záslužnú prácu pri jej zakladaní vykonal opát kláštora v Piliši Henrich. Jeho hlavným poslaním bolo vyjednávanie, jeho úlohou v cudzine bolo všetko zmluvne zaistiť. Kaplnka slúžila viac storočí, no vyhorela v roku 1656. Potom prešla úplnou barokovou prestavbou.