Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 7.11.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len "KU") v súlade s aktuálne účinným znením § 14, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, čl. 7 Pracovného poriadku KU, Zásadami výberového konania na KU, Organizačného poriadku Filozofickej fakulty KU a ďalších vnútorných predpisov KU vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkcie vedúcich zamestnancov:

  • 1 funkcia vedúceho katedry anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte KU
  • 1 funkcia vedúceho katedry filozofie na Filozofickej fakulte KU
  • 1 funkcia vedúceho katedry histórie na Filozofickej fakulte KU
  • 1 funkcia vedúceho katedry psychológie na Filozofickej fakulte KU
  • 1 funkcia vedúceho katedry slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte KU
  • 1 funkcia vedúceho katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU

  Požiadavky:

  1. schopnosť plniť úlohy podľa čl. 7 Pracovného poriadku KU,
  2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do funkcie: od 1. januára 2023

  Termín podania prihlášok – prihlášky musia byť doručené najneskôr 21. novembra 2023 osobne alebo poštou na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, názov funkcie – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 7. novembra 2023
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan Filozofickej fakulty KU