Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.) so zameraním na metodológiu psychológie;
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odborpsychológia (32.) so zameraním na psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku;
 • 2 funkčné miesta odborných asistentov/asistentiek s PhD.pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.);
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentkys PhD. pre odbor filozofia (12.) so zameraním na súčasnú politickú filozofiu;
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a špecializáciouna staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku;
 • 1 funkčné miesto odborného asistenta/asistentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na anglický jazyk a literatúru a špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku;

 

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
 • dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
 • splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis;
 • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
 • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • pri funkčnom mieste docent:doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu docent;
 • pri funkčnom mieste odborný asistent s PhD.:doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu PhD.;

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, docent – 10. platová trieda, odborný asistent – 9. platová trieda).

Nástup do zamestnania – podľa dohody.

Termín podania prihlášok – do 11. júna 2021 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 17. júna 2021. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 15. júna 2021.

 

V Ružomberku 19. mája 2021                                                        

doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

dekan FF KU