Vyšla nová kniha s názvom Bežný život starých Rimanov

    Historik z našej fakulty prispel do novej publikácie o živote starých Rimanov.
    Vyšla nová kniha s názvom Bežný život starých Rimanov

    Marek Babic, člen Katedry histórie a v súčasnosti dekan FF KU je spoluautorom novej vysokoškolskej učebnice s názvom Bežný život starých Rimanov (Andoková, M. - Babic, M. - Eliášová-Buzássyová, Ľ - Rošková, D - Valachovič, P.: Bežný život starých Rimanov. Bratislava: Iris, 2020, 415s.). 

    Staroveký Rím patrí k fascinujúcim obdobiam svetových dejín. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch. Hranice Rímskej ríše sa v časoch najväčšej slávy tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhoria Kaukazu po pohorie Atlas.

    Dejiny Ríma však nepredstavujú len chronologický sled vojenských konfliktov a turbulentných zmien, ako sa to zvyčajne prezentuje na stránkach učebníc. Kolektív slovenských autorov z Univerzity Komenského v Bratislave a Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v predloženej vysokoškolskej učebnici zameral na vybrané oblasti bežného života Rimanov. Svoju pozornosť venovali rodinnému životu, štruktúre obyvateľstva, bývaniu, rímskej kuchyni, sexuálnemu životu, vzdelávaniu, kúpeľom, ako aj ďalším zaujímavým témam rímskej každodennosti. Odborné poznatky sú zároveň vhodne doplnené citátmi priamo z pera klasických autorov.