Smernica o rozširujúcom štúdiu

  Rozširujúce štúdium sa ako kvalifikačné vzdelávanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňuje v zmysle § 45 ods. 1 a § 46 ods. 1 až 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozširujúce štúdium je určené pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí ním získajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vyučovaním ďalšieho aprobačného predmetu.

  Filozofická fakulta KU v Ružomberku v súlade so svojím poslaním prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti uskutočňuje rozširujúce štúdium v týchto študijných programoch:

  Program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry sa realizuje kombinovanou metódou (prezenčne + online).

  Program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry sa realizuje dištančnou metódou (online).

  Program učiteľstvo filozofie sa realizuje dištančnou metódou (online).

  Program učiteľstvo histórie  sa realizuje dištančnou metódou (online).

   

  Poplatok za štúdium: ročné školné 780 € (ročné školné 702 € pre riadnych členov ALUMNI KLUBU KU)

   

  Prihlášky na štúdium môžete podávať do 10. septembra 2024 na adrese:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Filozofická fakulta
  Rozširujúce štúdium
  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Elektronický zápis na rozširujúce štúdium je dostupný na: portáli E-prihláška

  Pri vypĺňaní prihlášky je potrebné v úvode zvoliť položku Iné štúdium (stupeň N).

   

  ZÁPIS do 1. ročníka rozširujúceho štúdia sa uskutoční 20. 9. 2024 v čase od 13:00 do 15:00 hod. Od 15:00 hod. bude prebiehať stretnutie so zástupcami katedier, na ktorom bude dohodnutá ďalšia organizácia štúdia.

  Účasť na zápise do 1. ročníka je nutná.

  V prípade otázok alebo nejasností kontaktuje p. Alenu Chylovú na tel. č. +421 918 722 013 alebo elektronicky alena.chylova@ku.sk. 

  Podrobnejšie informácie o podmienkach realizácie štúdia nájdete v  Smernici o rozširujúcom štúdiu na FF KU v Ružomberku