Rozširujúce štúdium sa ako kvalifikačné vzdelávanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňuje v zmysle § 45 ods. 1 a § 46 ods. 1 až 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozširujúce štúdium je určené pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí ním získajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vyučovaním ďalšieho aprobačného predmetu.

Filozofická fakulta KU v Ružomberku v súlade so svojím poslaním prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti uskutočňuje rozširujúce štúdium v týchto študijných programoch:

Od akademického roka 2020/2021 všetky uvedené programy poskytujeme kombinovanou metódou štúdia. Prihlášky na štúdium môžete podávať do 15. septembra 2021 na adrese:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Rozširujúce štúdium
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

 

V prípade otázok alebo nejasností kontaktuje p. Alenu Chylovú na tel. č. +421 918 722 013 alebo elektronicky alena.chylova@ku.sk. 

Podrobnejšie informácie o podmienkach realizácie štúdia nájdete v: Smernici o rozširujúcom štúdiu na FF KU v Ružomberku