Uchádzači môžu absolvovať rigorózne konanie

    • v odbore filozofia (titul PhDr.),
    • alebo v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (titul PaedDr.) v prípade záujmu o tému z učiteľstva filozofie.

    Zoznam tém rigoróznych prác

    V daných oblastiach nie sú vyhlásené témy rigoróznych prác. Uchádzači si navrhujú vlastnú tému rigoróznej práce v súlade so smernicou a prihláškou.