Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:KEGA
  Číslo projektu:020KU-4/2018
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  NÁZOV PROJEKTU

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie
  Prominent personality of Slovak Mathematics - idols for future generation

  CIELE PROJEKTU

  Cieľom projektu je zmapovanie osobnosti slovenskej matematiky – matematikov a matematičiek, ktorí zasvätili svoj život tejto krásnej, a bohužiaľ, v súčasnej dobe tak neobľúbenej a nepreferovanej vede. Hlavným cieľom je vytvorenie databázy významných slovenských matematikov, následne spracovanie ich životných príbehov a výsledkov v oblasti matematiky s dôrazom na ich odkazy mladej generácií. Čiastkovými cieľmi sú vydanie publikácií o živote a diele osobností slovenskej matematiky, vytvorenie webovej stránky poskytujúcej informácie o týchto osobnostiach, propagácia výsledkov a šírenie svedectiev osobností. 

  Prostredníctvom projektu chceme sprístupniť materiál nielen pre učiteľov matematiky, ale aj pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a získanie záujmu a motivácie žiakov a študentov ZŠ a SŠ pre matematiku pomocou osobnostných vzorov a odkazu významných osobností slovenskej matematiky.

  RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

  Zodpovedný riešiteľ
  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
   
  Spoluriešitelia

  za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity:
  doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.
  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  za Vysokú školu DTI:
  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.

  FPV UKF:
  prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
  doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.

  PdF UK:
  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., m. prof UK
  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
  doc. RNDr. Edita Partová, CSc. (v poslednom roku už nie)

  OSOBNOSTI