Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie III (2018)

    Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ciele, úlohy a perspektívy
    Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie III (2018)

    Dňa 24. 10. 2018 sa konal tretí ročník konferencie Súčasnosť a perspektívy edukácie, tentokrát pod záštitou rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demku, CSc. a tiež v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferenciu svojou účasťou podporil tiež dekan Pedagogickej fakulty PaedDr. Peter Krška, PhD., a námestníčky Štátneho pedagogického ústavu PhDr. Lýdia Benčová a PaedDr. Renáta Somorová. Ako už vyplýva zo zamerania konferencie, jej cieľom bolo zameranie sa na úlohy edukácie v najbližších rokoch v zmysle uvedeného dokumentu. Účastníci konferencie – vysokoškolskí učitelia z viacerých univerzít Slovenska - sa vo svojich vystúpeniach zamýšľali nad tým ako možno skvalitňovať edukáciu, a to od materskej školy, včítane vysokých škôl a s akcentom na prípravu budúcich učiteľov. Uvedené oblasti boli prerokúvané v troch sekciách: primárne vzdelávanie, edukácia v školskom systéme a manažovanie školstva. Priestor príspevku neumožňuje opísať obsah a zameranie viac ako 40 vystúpení účastníkov konferencie. Vzhľadom na uvedené iba v krátkosti vyberáme zo zamerania príspevkov. Prof. Porubský (PF UMB Banská Bystrica) akcentoval potrebu novej paradigmy pedagogiky v 21. storočí. Uviedol, že pedagogika súčasnosti a budúcnosti musí byť oveľa viacej interdiscilinárna, aby postihla všetko čo si edukácia vyžaduje. prof. Rostańská (WSB, D. Gornicza, Poľsko) vo vystúpení zdôraznila, že škola nemá poskytovať vzdelanie, ale spolu s tým aj pripravovať žiaka na život v spoločnosti. Doc. Slezáková (PF UKF Nitra) zdôraznila potrebu dôslednej prípravy dieťaťa na vzdelávanie už v materskej škole, pričom uviedla viacej príkladov kde sa dopúšťame chýb v predškolskej edukácii. V súčasnosti neraz konštatujeme, že dnešná mládež nemá vzory, resp. vzory má, ale nie také ako by bol žiaduce. Práve týmto sa vo svojom vystúpení zaoberal doc. Škoviera (PF KU) a analyzoval vybrané oblasti výchovy s akcentom na potrebu zvýšenia pozornosti danej oblasti. Ako vidno zo zamerania týchto hlavných referátov, konferencia sa snažila obsiahnuť všetko to čo je dnes aktuálne a hojne pertraktúvané. Na obsahovo a myšlienkovo bohaté referáty nadviazali vystúpenia a diskusia v spomenutých sekciách. Napr. sebaregulácia učenia, informačná gramotnosť v primárnom vzdelávaní, reforma vzdelávania prienik domácich a zahraničných skúseností, emocionalita a edukácia, kooperatívne edukačné stratégie a ich vplyv na výchovu atď. Účastníci konferencie zhodnotili rokovanie ako veľmi plodné s tým, že z konferencie si odnášajú mnoho podnetných námetov, ktoré budú ďalej rozvíjať na svojich pracoviskách.