prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vedúci katedry Pedagogiky a psychológie, Profesor
  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 212
  Telefón:
  Email: tomas.jablonsky@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  09:45 - 11:45

  KH pre LS 2023/2024

  Profesijná charakteristika


  Aktuálna pedagogická činnosť:

  Teórie učenia sa a koncepcie vzdelávania

  Výskumné metódy v pedagogických vedách

  Didaktika

  Školský manažment a legislatíva

  Metodológia kvantitatívneho výskumu

  Tvorba výskumného projektu

  Prosociálna výchova

  Kooperatívne učenie

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  1994 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo (titul "mgr.")

  2005 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor pedagogika (titul "PhD.")

  2007 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor pedagogika (titul "doc.")

  2023 Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom (titul "prof.")

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1998-1999 Základná škola

  1999-2007 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta - odborný asistent

  2007-2009 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta - funkčné miesto - docent v odbore pedagogika

  07/2008 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta – prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  12/2008 - 12/2016  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta – dekan

  2009 – 2019  Katolícka univerzita v Ružomberku - funkčné miesto - profesor v odbore pedagogika

  2019 - 2022  Katolícka univerzita v Ružomberku - funkčné miesto docent

  04/2022 - trvá - Katolícka univerzita v Ružomberku - funkčné miesto profesor v odbore 38. Učiteľstv a pedagogické vedy