Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením

  Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením

  Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2022 na Pedagogickej fakulte KU sa uskutočnil workshop s názvom Práca s temperovou farbou v arteterapii pod vedením doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD., vyučujúcej a garantky z katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Samotný workshop prebiehal v komornej atmosfére a zúčastnili sa ho študenti dvoch bakalárskych študijných programov: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a predškolská a elementárna pedagogika. Ambíciou prednášajúcej bolo v rámci  workshopu bolo predstaviť praxeologickú rovinu arteterapie, ktorá je jednou z možností ako je vhodné rozvíjať dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od raného veku. Bolo zdôrazňované, že v arteterapeutickej intervencii ide o autentické svedectvo tvorcu, ktorá sa stáva súčasťou terapeutického procesu.

  Deti so zdravotným znevýhodnením nemusia mať v ranom/predškolskom období dostatočne rozvinutú slovnú zásobu na opísanie ich pocitov a skúseností, ale vo všeobecnosti ich (pred)výtvarný materiál môže motivovať a zároveň rozvíjať k hľadaniu (a otvoreniu) cesty ku komunikácii prostredníctvom výtvarného média. Počas workshopu doc. Kováčová popísala kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a následne študenti mali možnosť dané techniky si vyskúšať v rámci skupinovej a individuálnej práce. Aktivity boli koncipované tak, aby účastníci workshopu mali príležitosť kombinovať predvýtvarný materiál s použitím temperovej farby. Spoznávali techniky cez svoje vlastné konanie a tak mali možnosť zažiť pohyb kvetu, odtláčanie štetca ako možného spôsobu vytvárania celku, vytváranie stôp z rôznorodým materiálom, či samotnú prácu so štetcom a temperovou farbou. Po ukončení prác boli jednotlivé práce skupín popisované a prednášajúca doplnila ďalšie z možností, ktoré môžu podporiť každé dieťa vo vývine. 

  Čo dodať na záver, tvoriť znamená rasť, nech je len podujatí stále viac a viac, aby sme rástli v poznaní zo zážitkov.

  Autor: Mgr. Monika Homolová
  katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU