Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2022 sa na Pedagogickej fakulte KU IJP v Levoči uskutočnila prednáška s názvom Stimulačný program vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.

    Prednáška určená nielen pre študentov odboru špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa uskutočnila v pondelok, 7. novembra 2022 od 10:00 v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. Prednášku viedol a zabezpečoval PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA. Ambíciou prednášky bolo poslucháčom ozrejmiť možnosti stimulačného programu pre deti so zdravotným znevýhodnením a využitie psychomotorických prostriedkov v týchto programoch, ako aj tvorbu a realizáciu samotných programov.  

    Každé vývinové obdobie od narodenia človeka až po jeho starobu je jedinečné, má svoju nenahraditeľnú a nezastupiteľnú hodnotu. Je veľmi dôležité a dobré, ak sa z neho vyťaží maximum pre komplexný rozvoj osobnosti. Poznanie zákonitostí pohybového vývinu detí umožňuje správne usmerňovať a rozvíjať nielen pohybové predpoklady v procese stimulačného programu, ale adekvátnymi pohybovými prostriedkami a aktivitami významne ovplyvňovať intelektuálny, psychický a sociálny rozvoj štruktúry osobnosti detí.