Inklúzia v telesnej a športovej výchove

  Inklúzia je v súčasnosti skloňovaná vo všetkých pádoch a oblastiach spoločenského života, nevynímajúc ani školskú telesnú a športovú výchovu.

  Inklúzia je v súčasnosti skloňovaná vo všetkých pádoch a oblastiach spoločenského života, nevynímajúc ani školskú telesnú a športovú výchovu, ktorá zohráva dôležitú úlohu z hľadiska podpory zdravia školskej populácie. V súčasnosti evidujeme vzostupný fenomén u školskej populácie a to žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na všetkých úrovniach, kde aj učitelia telesnej a športovej výchovy sú s uvedenou skutočnosťou čoraz častejšie konfrontovaní. Dôležité je podotknúť, že telesná a športová výchova plní svoje funkcie ako fyziologické, psychologické, sociálne a v neposlednom rade zdravotné. Práve v súvislosti s uvedenými skutočnosťami pregraduálna príprava budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty v Ružomberku v spolupráci s primárnym vzdelávaním a špeciálnou pedagogikou vytvára jedinečný priestor prípravy študentov na pedagogickú realitu. V tejto súvislosti prijala pozvanie odborníčka doc. PaedDr. Dagmar Nemček, PhD. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v rámci projektu ,,Teória v praxi“ realizovaného na Katedre telesnej výchovy a športu pod záštitou prof. PaedDr. Eleny Bendíkovej, PhD. a doc. PaedDr. Roberta Rozima, PhD., ktorá priblížila danú problematiku z odborného aj vedeckého hľadiska, a tak poukázala na súčasný stav a situáciu problematiky v školách.

  Diskusia zúčastnených strán poukázala na viacero skutočností a záverov (21. 11. 2023):

  • Spoločné vzdelávacie ciele = spoločná stratégia v pregraduálnej príprave študentov telesnej výchovy, telesnej výchovy v kombinácii a v kooperácii s predprimárnym a primárnym vzdelávaním, ako aj špeciálnej pedagogiky.
  • Predikcia v pregraduálnej príprave študentov telesnej výchovy na budúce potreby škôl a spoločnosti (predpokladá sa, že v roku 2040 bude každý druhý žiak ADHD?).
  • Prispôsobovať obsah štúdia potrebám meniacim sa subjektom výchovy (žiak) z pohľadu zdravia a možnosti jeho vplyvu z pohľadu telesnej a športovej výchovy.
  • Inklúzia = zložitý problém postihujúci väčšinu žiakov a aj v rámci telesnej a športovej výchovy je potrebné hľadať riešenia (asistent učiteľa na hodinách telesnej a športovej výchovy).
  • Prepojenie vzdelávacích cyklov v telesnej a športovej výchove.
  • Obezita ... a inklúzia, hlavné problémy potrebné riešiť v školskej praxi.

  Touto cestou, ďakujeme všetkým zainteresovaným stranám, ako aj študentom 2. ročníka magisterského štúdia telesná výchova za ich záujem o problematiku, ako aj podelenie sa so svojimi poznatkami a skúsenosťami.

   

   

   

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  FIEPS World Ambassador
  a
  doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.