Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Medzinárodný projekt z programu Erasmus+KA220

  Na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity sa od septembra 2023 rieši medzinárodný projekt z programu Erasmus+KA220 Kooperačné partnerstvá s názvom Zvyšovanie povedomia a vedomostnej základne využitím big data v oblasti kvality ovzdušia a jej vplyvu na zdravie populácie (VISIONAIR).  

  Hlavným riešiteľom je Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a spoluriešiteľskými organizáciami sú ďalšie štyri univerzity: Universidad Miguel Hernández de Elche (Španielsko), University of Zagreb (Chorvátsko), Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (Česká republika) a Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko). Hlavným koordinátorom a vedúcim projektu je odbornej verejnosti známy mladý vedec doc. Ing. Jakub Berčík, PhD., ktorý s jeho  tímom spolupracovníkov úspešne riešil viacero medzinárodných projektov, z ktorých na troch participovali aj členovia z Katedry manažmentu. Na projekte VISIONAIR sú z Katedry manažmentu členmi projektu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. (koordinátor), Ing. Anna Diačiková, PhD. a Ing. Miroslava Kubičková.

  Projekt je zameraný na riešenie problematiky znečistenia ovzdušia, pretože kvalita ovzdušia a miera jeho znečistenia má silne negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia, čo priamo úmerne súvisí so zdravím človeka. Znečisťujúce látky sú produkované nielen dopravou, stavebníctvom, priemyslom, zásahmi človeka v pretváraní krajiny, ale aj napr. domácim vykurovaním tuhým palivom, alebo neodborným spaľovaním odpadu. Ide o jeden z najzávažnejších globálnych environmentálnych problémov, ktorý negatívne ovplyvňuje všetky krajiny sveta, pretože priamo vplýva na zdravie človeka, ktoré sa prejavuje napr. zvyšovaním počtu ľudí trpiacich rôznymi alergiami, či ľudí trpiacich astmou. Ide o tzv. tichého zabijaka, ktorý má napríklad len na Slovensku na svedomí 5000 ročne predčasných úmrtí z dôvodu respiračných ochorení a celosvetovo až 7 miliónov, pričom ide o 1 z 8 najčastejších predčasných úmrtí. Tento problém tak predstavuje významnú záťaž nielen pre životné prostredie a ľudské zdravie, ale tiež pre systémy národného zdravotníctva, sociálny systém, ako aj pre ekonomiku krajín.

  Projekt je rozdelený do štyroch pracovných balíkov. Jeho hlavnými cieľovými skupinami sú študenti a učitelia vysokých škôl a hlavným cieľom je tak posilniť zručnosti a vedomostnú základňu univerzitných študentov a učiteľov na prácu s „big data“ v oblasti kvality ovzdušia so zámerom preskúmať jej vplyv na zdravie obyvateľstva, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické aspekty a následne vytvoriť návrhy a koncepty na zlepšenie kvality ovzdušia.

  Projekt, v intenciách svojho zamerania, bude podporovať a využívať na „stretnutia“  virtuálnu spoluprácu videokonferenčných stretnutí, resp. online diskusných skupín, kde účastníci budú koordinovať svoje aktivity a vymieňať si nápady a spätnú väzbu. Začlenením využívania digitálnych nástrojov a metód učenia sa bude projekt aktívne posilňovať spoluprácu zainteresovaných strán a poskytovať účastníkom príležitosti učiť sa a podieľať sa na nových zisteniach pri znížení nákladov spojených s cestovaním, resp. vykonávať projektovú činnosť v čase, keď fyzické stretnutia alebo cestovanie nie sú možné, čím sa zvyšuje flexibilita a realizovateľnosť projektu.

  Z oblasti manažmentu je takto zameraný projekt prvýkrát riešený na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pracovníci Katedry manažmentu využijú túto príležitosť, aby boli odborným a spoľahlivým tímovým partnerom a dôstojne reprezentovali univerzitu doma i v zahraničí.