Moderné vzdelávanie študentov na Katedre telesnej výchovy a športu pod záštitou WLO a FIEPS

  Teória v praxi – Zdravotne orientovaná zdatnosť telesnej a športovej výchovy a voľný čas
  Moderné vzdelávanie študentov na Katedre telesnej výchovy a športu pod záštitou WLO a FIEPS

  Katedra telesnej výchovy a športu v zastúpení prof. PaedDr. E. Bendíkovej, PhD. v spolupráci s Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky, v zastúpení doc. PaedDr. R. Rozimom, PhD., ako aj v spolupráci so študentmi Katedry telesnej výchovy a športu, Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky a Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty, PaedDr. P. Krškom, PhD., ambasádorky FIEPS a členov World Leisure Organization, zorganizovali v dňoch 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023 pohybové workshopy pod názvom ,,Teória v praxi – Zdravotne orientovaná zdatnosť telesnej a športovej výchovy a voľný čas“ pre žiakov základných škôl mesta Ružomberok.

  Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia vyššie uvedených katedier sa mali možnosť priamo zúčastniť prednášok vedenými prof. Miklósom Bánhídim, Ph.D., ,,člen predstavenstva World Leisure Organization“, ako aj pohybových workshopov v úlohe lektorov a budúcich učiteľov a overiť si tak svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti transformované priamo do praxe. Na uvedenom workshope participovali aj zahraniční hostia, študenti a ,,Youth Ambassadors“ z Fakulty telesnej výchovy a športu v Budapešti, Kambodže, Šopronu a Komárna. Tí kooperovali, vzdelávali a navzájom sa edukovali, ako aj prinášali spoločné rozhodnutia a závery z hľadiska ich nadobudnutých kompetencií. Vedecká stránka programu bola pod záštitou projektu VEGA 1/0427/22.

  Zavŕšením dvojdňového programu bol kultúrno-spoločenský event v priestoroch foyer Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, ktorý pripravili a zabezpečili študentky PaedDr. M. Homolová a Mgr. Z. Semričová spolu so študentkami vyššie uvedených katedier. Poďakovanie touto cestou patrí aj riaditeľovi ZŠ Klačno v Ružomberku, PaedDr. M. Šrobárovi za jeho participáciu a podporu, ako aj pani učiteľkám a všetkým žiakom. 

  Touto cestou ďakujeme všetkým zainteresovaným za spoluprácu.

  prof. PaedDr. E. Bendíková, PhD.
  FIEPS World Ambassador, guarantor
  a
  doc. PaedDr. R. Rozim, PhD.
  guarantor