Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom, PhD. v zastúpení Katedry predškolskej elementárnej pedagogiky sa zúčastnili na pozvanie odbornej konferencie: „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“.
  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom, PhD. v zastúpení Katedry predškolskej elementárnej pedagogiky sa zúčastnili na pozvanie odbornej konferencie: „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“. Konferenciu otvoril premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, ktorá bola organizovaná pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, konanej dňa 9. – 10. 12. 2022 v Bratislave. 

  Hlavné prednášky okrem slovenských prednášateľov boli prezentované zástupcami z Fínska, Salinom Kasperom (Physical education and physical activity during school day. Curriculum reform (2016) and Schools on the Move -program in Finland. Lessons learnt and future prospects = Telesná výchova a pohybové aktivity v škole. Reformné kurikulum (2016) a fínsky program „Školy v pohybe“) a Biljanou Popeskou z Macedónska (Tandem teaching in Physical Education - current experiences and possibilities for improvement = Tandemová výučba telesnej výchovy – súčasné skúsenosti a  možnosti na zlepšenie).

  Prednášky zahraničných kolegov poukázali a potvrdili tendenciu smerovania učiteľov telesnej a športovej výchovy aj v ,,v primárnom vzdelávaní“, ako aj na možnosti vyučovacieho predmetu telená a športová výchova, ako významného fenoménu vo výchovno-vzdelávacom procese školskej populácie. Výstupy konferencie z jednotlivých kľúčových tém týkajúce sa telesnej a športovej výchovy budú zverejnené v podobe odborných záverov.

  Katedra telesnej výchovy a športu PF KU
  Ilustračná foto: freepik.com