Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

Výsledky Volieb do Akademického senátu PF KU
Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

Výsledky volieb za zamestnaneckú časť AO PF KU

Počet oprávnených voličov za zamestnaneckú časť AO PF KU v Ružomberku: 127     

Počet voličov za zamestnaneckú časť AO PF KU, ktorí sa zúčastnili volieb:  62              

Počet odovzdaných platných volebných lístkov:  62                                                                     

Počet neplatných volebných lístkov:  0                                          

Kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

Katedra - Stredisko

Priezvisko, meno, titul

Počet hlasov

Katedra biológie a ekológie

Macko Jozef Ing. PhD.

37

Katedra cudzích jazykov

Libertini Rosangela, PaedDr. PhD.

31

Katedra geografie

Tomčíková Ivana, RNDr. PhD.

34

Katedra hudby

Matejová Miriam, PaedDr. PhD.

26

Katedra chémie

Bellová Renata, Ing. PhD.

30

Katedra informatiky

Jenčo Michal, doc. Ing. PhD.

25

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Kľuska Branislav, doc. ThDr. PhD.

37

Katedra manažmentu

Čarnogurský Karol, Mgr. PhD.

30

Katedra matematiky

Tkáčik Štefan, RNDr. PhD.

32

Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD.

30

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.

37

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v Levoči)

Stupák Bohuslav, PaedDr. PhD.

25

Katedra sociálnej práce

Markovič Daniel, Mgr. PhD.

25

Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (detašované pracovisko fakulty v Levoči)

Petrovič Peter, PaedDr. PhD.

21

Katedra telesnej výchovy a športu,

Ľuboslav Šiška, Mgr. PhD.

24

Katedra výtvarnej výchovy,

Biarinec Rastislav, prof. PaedDr. MgrArt. ArtD.

27

Centrum celoživotného vzdelávania.

Gejdošová Zuzana, Ing. PhD.

32

 

Výsledky volieb za študentskú časť AO PF KU

Počet oprávnených voličov za študentskú časť AO PF KU v Ružomberku: 1961           

Počet voličov za študentskú časť AO PF KU, ktorí sa zúčastnili volieb: 80                           

Počet odovzdaných platných volebných lístkov: 77                                                  

Počet neplatných volebných lístkov: 3                                          

Kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

 

I.stupeň štúdia

Priezvisko, meno, titul

Počet hlasov

Cuperová Antónia, Bc.

59

Jirotková Júlia

24

Varga Tomáš

27

Šipčiak Samuel

21

 

III: stupeň štúdia

Priezvisko, meno, titul

Počet hlasov

Bednárová Lenka, Mgr.

49

Kamanová Jana, Mgr.

34

 

Vo voľbách do akademického senátu boli právoplatne zvolení:

Za zamestnaneckú časť Akademickej obce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku:

 • Bellová Renata, Ing. PhD. (Katedra chémie)
 • Biarinec Rastislav, prof. PaedDr. MgrArt. ArtD. (Katedra výtvarnej výchovy)
 • Čarnogurský Karol, Mgr. PhD. (Katedra manažmentu)
 • Gejdošová Zuzana, Ing. PhD. (Centrum celoživotného vzdelávania)
 • Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD. (Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky)
 • Jenčo Michal, doc. Ing. PhD. (Katedra informatiky)
 • Kľuska Branislav, doc. ThDr. PhD. (Katedra katechetiky a praktickej teológie)
 • Libertini Rosangela, PaedDr. PhD. (Katedra cudzích jazykov)
 • Macko Jozef Ing. PhD. (Katedra biológie a ekológie)
 • Markovič Daniel, Mgr. PhD. (Katedra sociálnej práce)
 • Matejová Miriam, PaedDr. PhD. (Katedra hudby)
 • Petrovič Peter, PaedDr. PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (detašované pracovisko fakulty v Levoči))
 • Stupák Bohuslav, PaedDr. PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v Levoči))
 • Šiška Ľuboslav, Mgr. PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu)
 • Tkáčik Štefan, RNDr. PhD. (Katedra matematiky)
 • Tomčíková Ivana, RNDr. PhD. (Katedra geografie)
 • Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky)

Za študentskú časť Akademickej obce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku:

I. stupeň štúdia

 • Cuperová Antónia, Bc.
 • Jirotková Júlia
 • Varga Tomáš
 • Šipčiak Samuel

III. stupeň štúdia

 • Bednárová Lenka, Mgr.
 • Kamanová Jana, Mgr.

 

V Ružomberku dňa 5. 10. 2021

Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

Predseda Volebnej komisie

 

Právoplatnosť výsledku volieb overila dňa 7. 10. 2021 Volebná a mandátová komisia AS PF KU

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU