Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie inovatívneho vzdelávacieho projektu pod názvom ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“.
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie inovatívneho vzdelávacieho projektu pod názvom ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“. 

  Projekt sa uskutočnil dňa 15.  11. 2022 pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. a Katedry telesnej výchovy a športu na PF KU v Ružomberku. Participujúcou školou, v rámci projektovej spolupráce, boli žiaci 2. stupňa Základnej školy Kľačno v Ružomberku, ktorí  aktívne pristúpili k realizácii obsahovej náplne inovatívneho vzdelávania v rámci telesnej a športovej výchovy v školách. Pozitívny ohlas, ako zo strany žiakov ZŠ Kľačno a vedenia školy sme evidovali aj zo strany zahraničnej pozorovateľky, pani docentky Ainuru Zholchievovej, PhD., z Alatoo International University (Kyrgyz Republic), ktorá sa priamo uvedeného projektu aj zúčastnila. Projekt bol zároveň pre študentov, budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy pozitívnou skúsenosťou, výzvou, ale aj satisfakciou overiť si svoje doposiaľ nadobudnuté kompetencie, vedomosti, schopnosti a zručnosti počas štúdia na akademickej pôde KU Pedagogickej fakulty, Katedry telesnej výchovy a športu v Ružomberku. 

  Touto cestou poďakovanie za spoluprácu a podporu patrí všetkým zainteresovaným, ako aj pánovi riaditeľovi PaedDr. Mojmírovi Šrobárovi a vedeniu školy ZŠ Kľačno v Ružomberku. 

  PS: Prezentované pohybové činnosti žiakov, radosť a smiech a sú zrkadlom pripravenosti budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy pre prax a budúce povolanie. 

  Katedra telesnej výchovy a športu a študenti 2. ročníka TŠV