S prístupom orientovaným na študenta musia začať učitelia. Študenti zmenu rýchlo spoznajú

  Prístup zameraný na učiaceho sa - nový prístup v škole modernej spoločnosti je názov vedecko-praktickej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. apríla 2022 na Mykolas Romeris University vo Vilniuse (Litva).
  S prístupom orientovaným na študenta musia začať učitelia. Študenti zmenu rýchlo spoznajú

  Prístup zameraný na učiaceho sa - nový prístup v škole modernej spoločnosti je názov vedecko-praktickej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. apríla 2022 na Mykolas Romeris University vo Vilniuse (Litva). Cieľom konferencie bolo rozvíjať poznanie a prax v edukačnom prístupe orientovanom na študenta.

  Na konferencii za PF KU vystúpili Markéta Rusnáková, Branislav Kľuska a Daniel Markovič.

  V tradičnom prístupe k vyučovaniu trávi učiteľ väčšinu času výkladom a študenti pozerajú, počúvajú a zapisujú si. Vyučovacie metódy zamerané na učiaceho sa presúvajú ťažisko činnosti z učiteľa na žiakov. Metódy zamerané na študenta sa opakovane ukazujú ako lepšie ako tradičný prístup, čo je záver, ktorý platí bez ohľadu na to, či je výsledkom krátkodobé zvládnutie, dlhodobé udržanie alebo hĺbka porozumenia učiva, získanie schopnosti kritického myslenia alebo tvorivého riešenia problémov, vytváranie pozitívnych postojov k vyučovanému predmetu, ale aj úroveň sebavedomia vo vedomostiach a zručnostiach. 

  Konferencia je aktivitou projektu „KA203 – Upgrade with learner-centered approach“, ktorý koordinuje Pedagogická fakulta KU pod vedením Markéty Rusnákovej, prodekanky pre zahraničné vzťahy a PR.

  Vďaka tomuto projektu sú prvky prístupu orientovaného na študenta vkladané to vyučovacieho procesu na Pedagogickej fakulte KU. Ďalším významným výstupom projektu budú vyučovacie predmety, na ktorých sa s týmto prístupom oboznámia študenti učiteľstva – budúci učitelia.

  Info o projekte KA203 ULCA (webová stránka projektu)