Slávnostné promócie absolventov PF KU (augustový termín štátnic)

  Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí vykonali štátnu záverečnú skúšku v augustovom termíne, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu
  Slávnostné promócie absolventov PF KU (augustový termín štátnic)

  Promócie Ružomberok

  7.00 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1

  25.09.2023 – promócie absolventov magisterského štúdia

  9.00 hod. – promócia absolventov magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná a externá forma), Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (denná a externá forma), Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma),  Ekonomika a manažment podniku (denná a externá forma)

  25.09.2023 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  11.00 hod. – promócia absolventov bakalárskeho študijného programu  Predškolská a elementárna pedagogika (denná a externá forma)

  13.00 hod. - promócia absolventov bakalárskeho študijného programu  Pedagogika (denná forma), Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (denná a externá forma), Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma), Manažment (denná a externá forma)

   

  Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia 45 MINÚT pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!

  Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 19.09.2023!!!

  V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 25.09.2023 a po dohode so svojou študijnou referentkou:

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

   

  Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  08.09.2023