Spolupráca Pedagogickej fakulty KU a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

    Na základe Dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Katolíckou univerzitou a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody sa uskutočnili v marci a apríli v obidvoch organizáciách viaceré aktivity
    Spolupráca Pedagogickej fakulty KU a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

    Dňa 11.3.2024 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody  Ružomberku v oddiele špecializovaného zaobchádzania viedol tvorivú prácu odsúdených PaedDr. Jozef Zentko, PhD. Aktivita bola zameraná na využívanie viacerých expresívnych výtvarných prvkov a vizuálnych záznamov pri tvorbe spoločného diela. Boli predstavené možnosti tvorby jednotlivca ako aj práca v skupine. Výsledkom tvorivej činnosti boli farebné kompozície, ktoré vznikali ako spoločná skupinová práca. Druhým pedagógom, ktorý v ÚVTOS realizoval aktivity zamerané na oblasť telesnej výchovy, rôznych typov tréningov a prístupu k rozvoju telesnej zdatnosti, bol PaedDr. Ľuboslav Šiška, PhD. Odsúdeným vysvetlil, čo je to sila, maximálna sila, vytrvalosť, sila vo vytrvalosti, flexibilita a iné. Dr. Šiška sa špecificky zameral na cviky, ktoré môžu odsúdení vykonávať s vlastným telom a v obmedzenom priestore.

    Dňa 9.4.2024 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty uskutočnila prednáška s diskusiou so zamestnancami Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v pozíciách pedagóg - kpt. Mgr. Andrej Almaši, kpt. Mgr. Vladimír Imrich a sociálna pracovníčka - kpt. Mgr. Katarína Surovčíková so študentmi sociálnej práce bakalárskeho a magisterského stupňa. Zamestnanci ÚVTOS Ružomberok predstavili ústav, výkon sociálnej práce a prácu sociálneho pracovníka a pedagóga  v penitenciárnom a postpenitenciárnom prostredí.