Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra

  Sústredenie zo spirituality II.
  Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra

  Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra,

  PF KU v RK, 2. Bc., DF, LS v AR 2021-22

  28.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: Bi-CHe 3 št. , Bi-In 1 št. CHe-SjL 1 št., Ge-Aj 2 št., Ge-In 2 št., Ge-Sj 2 št., HV-Kl 2št., Hv-Sp 2 št., Hv-Aj 1 št., In-Jed. 2 št., Ped-Jed. 7 št.,  Spolu: 25 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

  29.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: Ma-Fi 1 št., Ma-In 1 št., Ma-Vv 1 št., PME 1 št., Rj-Aj 1 št., Rj-Bi 1 št., RJ-Jed. 5 št., Rj-Tj 3 št., SC 7 št., Tj-Aj 2 št., Tj-Nj 1 št., Spolu: 24 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

  30.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: SP 4 št., Tv-Aj 1 št., Tv-Bi 1 št., Tv-CHe 1 št., Tv-Ge 6 št., Tv-In 1 št., TV-Jed. 6 št., Vv-Jed. 5 št., Vv-Nj 1 št., Spolu: 26 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

  31.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: PEP, 1. sk., Spolu 24 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

  05.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: Učebňa A 249, PP- Man, 1. sk., 21 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

  05.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: UPaC, PP- Man, 1. sk., 22 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

  07.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: Učebňa A 129, PEP, 2. sk., 24 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

  07.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: UPaC, PEP, 3. sk., 24 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

   

  UPaC – Univerzitné pastoračné centrum – budova Pedagogickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

  Vyučujúci – Kňazi UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

  ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

  ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

  Komunikácia s vyučujúcim

  Pri akejkoľvek E-mailovej alebo telefonickej komunikácii s vyučujúcim je potrebné vždy okrem svojho mena a priezviska uviesť všetky svoje povinné údaje, ktoré súvisia so štúdium: Názov univerzity, názov fakulty, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, študijný odbor, forma štúdia – denná, externá, individuálna.

   

  Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov dennej formy štúdia.

  1. Vyučovanie prezenčnou formou

  Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

  1. Dištančná forma štúdia - účasť na aktivitách

  Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa aj do dištančnej formy štúdia v dĺžke šesť vyučovacích hodín účasťou na dvoch rôznych aktivitách na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 18.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); Účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Účasť na svätej omši v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Účasť na svätej omši v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU. Neplatí tu účasť na svätej omši v iných kostoloch a rovnako sa nezarátava ani svätá omša v nedeľu.

  Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, apríl 2022; Účasť na jednej prednáške z cyklu: Škola rodiny; Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné je potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok -Rybárpole; Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!; Turistika v rámci aktivít UPaC; Púte s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí; Účasť na ALFA kurze; Rôzna dobrovoľnícka a charitatívna služba na KU, v UPaC, v rodisku alebo vo farnosti pre iných, okrem vlastnej najbližšej rodiny. Tu je potrebné k vykonanej aktivite urobiť fotografiu a  napísať krátky komentár.

  Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno nájsť v UPaC Jána Vojtaššáka a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

  1. Osobný pohovor

  Po splnení požiadaviek z bodu č. 1 a 2 študent nakoniec absolvuje v priestoroch UPaC krátky pohovor v dĺžke cca 10 minút s kňazom, ktorý viedol jeho skupinu. Študent sa na tento osobný pohovor prihlási cez AIS. Na stretnutie je potrebné doniesť kartičku so splnenými aktivitami.

   

  Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov v individuálnej forme štúdia.

  Študenti si na osobnom stretnutí s kňazom, ktorý vedie ich skupinu, dohodnú konkrétne podmienky absolvovania predmetu.

  Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov na študijnom pobyte Erazmus

  I., Pozrieť si spolu štyri Video prednášky a ku každej jednej z nich je potrebné napísať vo forme seminárnej práce s úvodnou obálkou vo Wordovom dokumente vlastný krátky komentár. Súčasťou komentára majú byť myšlienky, ktoré Vás v danej prednáške oslovili v kontexte s Vašim životom. Komentár nemá byť iba zreprodukovaním obsahu. Komentár ku každej prednáške má obsahovať 160-300 znakov aj s medzerami, v žiadnom prípade nie viacej. Linky na Video Prednášky sú tu:

  1. SZS II, Spiritualita dobra  II. časť, Dobro vs. zlo, Dobra je viacej,
   https://youtu.be/RKFqbIJoOSQ
  2. SZS II, Spiritualita dobra III. časť, Dobro sĺz,
   https://youtu.be/l2G7fYf062g
  3. SZS II, Spiritualita dobra IV. časť, Dobro dobrého života, Bl. Pier G. Frassatti
   https://youtu.be/CoONSww04dY
  4. SZS II, Spiritualita dobra V. časť, Zákony a prikázania ako obrovské pre každého z nás
   https://youtu.be/_iZQSRc0cOE

  II., Napísať esej v rozsahu 2 Normostrany formátu A4. Téma eseje: „O mojom študijnom pobyte v rámci programu Erazmus.“ V téme je potrebné sa zamerať na Vaše doterajšie skúsenosti zo študijného pobytu: informácia o Univerzite a meste, v ktorom študujete; prednášky a semináre; voľnočasové aktivity; ponuka duchovnej formácie; zážitky s miestnymi študentmi a s Erazmus študentmi, atď. Vhodné je do prílohy seminárnej práce dať aj niekoľko fotografií. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (názov univerzity, fakulty, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu a E-mailová adresa). Počet znakov na 1 Normostranu formátu A 4 je 1.800 znakov s medzerami. Prosím o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete nižšie, na konci týchto informácií.

  Úvahu aj s komentármi k video prednáškam je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do štvrtka 31. marca 2022 na E-mailovú adresu:

  E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com. Vaše práce si pozriem a následne ohodnotím známkou a pošlem Vám spätnú väzbu.

  ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., +421 918 722 142

   

  Ružomberok 22.02.2022

  ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

  ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

   

  Ilustračný obrázok: freepik.com