Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  AS KU v Ružomberku na svojom 12. zasadnutí dňa 15.3. 2022 Uznesením č. 99/2022 vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU v zmysle vnútorného predpisu KU: Zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku na deň 5. mája 2022. Poverení činnosťou sú AS PF KU, AS FF KU, AS FZ KU, AS TF KU. AS KU zároveň schvaľuje 4 člennú celouniverzitnú volebnú komisiu v zložení:

  • za FF KU: Martin Junek - predseda
  • za PF KU: Bc. Antonia Cuperová
  • za FZ KU: Róbert Kalma
  • za TF KU: Jakub Konkoľ

  AS PF KU v Ružomberku na svojom 3. zasadnutí dňa 20.4. 2022 Uznesením č. 12/2022 schvaľuje volebnú komisiu za PF KU pre voľby do ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce KU v Ružomberku v zložení:
  1)    Bc. Antónia Cuperová
  2)    Júlia Jirotková
  3)    Mgr. Lenka Bednárová

  Organizácia a čas volieb bude prebiehať v súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU a v súlade s pokynmi celouniverzitnej volebnej komisie. Voľby na PF KU budú realizované dňa 5. mája 2022 od 9:00 do 14:00 hod. online, prostredníctvom informačného systému AIS2. 
  Členom ŠRVŠ za KU sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje o poradí žreb univerzitnej volebnej komisie.
   
  Univerzitná volebná komisia skonštatovala, že do volieb do ŠRVŠ za KU, ktoré sa uskutočnia 5.5.2022 boli v termíne určenom na doručovanie návrhových listín platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

  • Ján Bukovina – Fakulta zdravotníctva KU, študijný program Rádiologická technika,
   stupeň štúdia
  • Samuel Sitkanič – Teologická fakulta KU, študijný program Katolícka teológia, I. stupeň štúdia
  • Štefan Vranovský – Pedagogická fakulta KU, študijný program Manažment, I. stupeň štúdia
  • Kristína Jurinová – Pedagogická fakulta KU, študijný program Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry, I. stupeň štúdia
  • Matúš Ján Capko – Filozofická fakulta KU, študijný program Žurnalistika, II. stupeň štúdia
  • Kristína Holomáňová – Pedagogická fakulta KU, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, I. stupeň štúdia