Kto vie, nech učí

Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

Informácie o projekte

Číslo projektu:312011AKK9
Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023
Zahraničný projekt:nie

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01; 312011AKK9
Celkové náklady na projekt: 312 582,27 €
Investičná priorita: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

 

Popis a cieľ nášho projektu:

Hlavným cieľom nášho projektu Kto vie, nech učí (KVNU) je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.
Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci na PF a FF KU v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy.

Hlavnou aktivitou projektu je "Vytváranie siete cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa" v súlade s hlavnou aktivitou sú v projekte paralelne realizované tri podaktivity:

1) prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov
Cieľom podaktivity č. 1 je rozšíriť praktické kompetencie a rozvíjať pedagogické a odborné zručnosti študentov PF a FF KU prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe.

2) stáž študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
Cieľom podaktivity č. 2 je získať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia študentmi PF a FF KU, a to formou stáže študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

3) tvorba podporných metodických a vzdelávacích materiálov
Cieľom podaktivity č. 3 je podporiť reflexívny model praxe študentov PF a FF KU prostredníctvom vypracovania inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.

 

Pedagogická prax projektu Kto vie, nech učí

word icon small Dohoda o vykonaní práce - súvislá prax
word icon small Kontaktný list o pedagogickej praxi
word icon small Metodické materiály súvislá prax
word icon small Príloha č. 1 – Výkaz cvičnej školy a cvičného školského zariadenia
word icon small Súhlas s vykonaním pedagogickej praxe
word icon small Zmluva o spolupráci s cvičnou školou

 

Plagát projektu (stiahnuť v PDF)