PaedDr. Ján Gera PhD.

  Predajňa študijnej literatúry, Nepedagogický zamestnanec
  PaedDr. Ján Gera PhD.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta, Dekanát PF

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jan.gera@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Odborné vzdelanie:

  Magisterské:

  1996 – 2001
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, Mgr.
  Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
  aprobácia Matematika – Náboženská výchova.
  GERA, J.: Fundamentálne antropogénne stabilizujúce faktory identity kresťana : Diplomová práca. Ružomberok: PF KU, 2001.

  Doktorské:
  (rigorózne)
  2004 – 2007
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, PaedDr.
  Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
  špecializácia Náboženská výchova – katolícka.
  GERA, J.: Formy Božej reči k človekovi : Rigorózna práca. Ružomberok: PF KU, 2007.

  Doktorandské:
  2004 – 2008
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, PhD.
  Odbor: Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ.
  GERA, J.: Fenomén Božej reči k človekovi súčasnosti v školskej katechéze : Dizertačná práca. Ružomberok: PF KU, 2007.


  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  2001 – 2004
  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline - stredoškolský učiteľ

  2004 – 2007
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – interný doktorand

  2007 – súčasnosť
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – odborný asistent