doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jan.sotak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:00 - 09:40
  12:05 - 13:00

  Profesijná charakteristika

  CURRICULUM VITAE:

  Obdobie: 1974-1981: vysokoškolské vzdelanie – Univerzita J.E. Purkyně v Brne (terajšia MU)

  Obdobie: 1985-1991: vedecká výchova Geologický ústav SAV Bratislava

  Získanie vedeckej hodnosti CSc.: 1991 – práca: Valúny mezozoických karbonátov v Západnej časti flyšových Karpát: litofácie, mikrofácie, interpretácia vzniku a pôvodu

  Získanie  vedeckej hodnosti DrSc.: 2010 – doktorská dizertačná práca: Mesoalpine evolution of the central Western Carpathians: sedimentary basins, paleoenvironments, stratigraphic constraints and crustal-forming processes.

  Získanie vedecko-pedagogickej hodnosti Doc.: 2010 – habilitačná práca: Sedimentárne, klimatické a geodynamické procesy v paleogénnom vývoji centrálnych Západných Karpát 

  PRACOVNÁ PRAX:

  Obdobie 1981-1985: odborný asistent Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně Brno

  Obdobie 1991-2000: odborný pracovník a samostatný vedecký pracovník GlÚ SAV

  Oddobie 2001-2010: vedecko-pedagogický pracovník na Fakulte prírodných vied UMB Banská Bystrica

  Obdobie 2000-2022: vedúci vedecký pracovník ÚVZ SAV

  Obdobie 2010-2022: docent na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok 

  VEDECKÁ PROFILÁCIA

  Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. sa výskumnej práci sa zaoberá stratigrafiou, mikropaleontológiou, litológiou a sedimentárnou geológiou Západných Karpát. Má dlhoročné skúsenosti v  mikrobiostratigrafickom výskume, faciálnej analýze, interpretácii paleoklimatických a  paleooceánografických podmienok, dynamickej sedimentológii, sekvenčnej stratigrafii, tektogenetických podmienkach panvotvorby a  komplexnej panvovej analýze.

  Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. bol zodpovedným riešiteľom početných projektov VEGA a APVV zameraných na zmeny paleogeografie karpatských paniev, sedimentologickú analýzu a rekonštrukciu depozičných systémov, integrovaný stratigrafický výskum, štúdium regionálnych stratotypov a  interregionálne stratigrafické korelácie. Je aktívny aj v medzinárodnej vedeckej kooperácii ako účastník kongresov a  konferencií a riešiteľ a národný koordinátor medzinárodných geologických korelačných projektov IGCP/UNESCO, EUROPROBE, CBEP – Climate and Biota of the Early Paleogene, ALCAPA, 6. RP projekt PROPER, a i.). Absolvoval konferenčné a  študijné pobyty na početných zahraničných pracoviskách, napr. na Univerzite v Perugii, Padove, Geneve, Urbine, Neuchateli, Krakove, Wroclawi, Ľvove, Viedni, Budapešti, Alicante, Bilbao, Nancy, Nice, a inde.

  Doc. RNDr. Ján Soták DrSc. je členom redakčných rád medzinárodných karentovaných vedeckých časopisov Geologica Carpathica, Geological Quarterly a Paleontology Journal, a domáceho vedeckého časopisu Mineralia Slovaca, členom vedeckých grantových agentúr, Národného geologického komitétu, atď. Je garantom doktorandského štúdia v študijnom programe Všeobecná geológia, odbore 4.1.33 Tektonika, a  členom spoločných odborových komisií 4.1.23 Geológia, 4.1.31 Paleontológia a 4.1.33 Tektonika. Pod jeho vedením úspešne ukončili doktorandské štúdium 6 doktorandi, okrem študentov a doktorandov odborných smerov geológie vychováva aj budúcich učiteľov geológie a geografie stredných škôl.

  Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. vedie výskumné kolektívy a v ostatných rokoch sa výrazne angažoval v procesoch získavania štrukturálnych fondov EU. Bol predkladateľom úspešného projektu Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme, ktorý je nosným geovedným projektom financovaným z fondov EU. Aktívne sa podieľa na organizovaní vedeckej komunity, na pobočke Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) pôsobil ako člen i  predseda výboru, je členom Paleontologickej odbornej skupiny SGS, členom Slovenského geologického komitétu, členom Slovenskej geografickej spoločnosti, členom medzinárodných pracovných skupín a spoločností (KBGA, IAS, CBEP).