prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

  Profesor
  prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra katechetiky a praktickej teológie

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A 311
  Telefón:
  Email: lubomir.pekarcik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 14:35

  po dohode mailom

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  1985

  Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  (Mgr.) Kňazská vysviacka: 16. júna 1985

  1996

  Pontificia Academia Theologica Cracoviensis (Poľsko)

  licenciát z teológie (ThLic.) - oblasť katolíckej teológie

  1998

  Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  doktorát z filozofických vied (PhD.) v odbore teológia

  1998

  Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  doktorát z teológie (ThDr.) - oblasť katolíckej teológie

  2003

  Pedagogická </ span>fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  rigorózna skúška - doktorát z pedagogiky (PaedDr.) - vyučovanie predmetov v oblasti katolíckej teológie

  2003

  Katolícka univerzita Pétera Pázmanya v Budapešti (Maďarsko)

  Docent v odbore : katolícka teológia

  Habilitačná práca: Pekarčík, L.: Katechéza na základných školách na Slovensku vo svetle Katechizmu

  Katolíckej cirkvi. Budapešť 2003.

  2006

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  rigorózna skúška v študijnom odbore sociálna práca (PhDr.)

  2008

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Profesor v odbore : sociálna práca

  Inauguračná prednáška dňa 15. apríla 2008.

  Pekarčík, Ľ.: Sociálna práca a teológia. Ružomberok 2008.

  V r. 2009 menovaný prezidentom SR za profesora.

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1995 - 1997

  Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku, Katedra náboženskej výchovy a histórie - odborný asistent

  1997 - 2000

  Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku, Katedra náboženskej výchovy a histórie - odborný asistent v hlavnom pracovnom pomere

  1998 - 2000

  Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku – prodekan pre rozvoj a výchovnú prácu

  2000 - 2001

  Katolícka univerzita v Ružomberku - poverený prorektor

  2000 - 2004

  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra kresťanskej filozofie a systematickej teológie</ span> - odborný asistent

  2004 - 2008

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra katechetiky a praktickej teológie - docent.

  2008 - súčasnosť

  riaditeľ Inštitútu A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne

  2009 - súčasnosť

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra sociálnej práce - profesor.