prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Profesor
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: lubomir.pekarcik@ku.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium:

1985

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

(Mgr.) Kňazská vysviacka: 16. júna 1985

1996

Pontificia Academia Theologica Cracoviensis (Poľsko)

licenciát z teológie (ThLic.) - oblasť katolíckej teológie

1998

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

r

doktorát z filozofických vied (PhD.) v odbore teológia

1998

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

doktorát z teológie (ThDr.) - oblasť katolíckej teológie

2003

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

rigorózna skúška - doktorát z pedagogiky (PaedDr.) - vyučovanie predmetov v oblasti katolíckej teológie

2003

Katolícka univerzita Pétera Pázmanya v Budapešti (Maďarsko)

Docent v odbore : katolícka teológia

Habilitačná práca: Pekarčík, L.: Katechéza na základných školách na Slovensku vo svetle Katechizmu

Katolíckej cirkvi. Budapešť 2003.

2006

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

rigorózna skúška v študijnom odbore sociálna práca (PhDr.)

2008

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Profesor v odbore : sociálna práca

Inauguračná prednáška dňa 15. apríla 2008.

Pekarčík, Ľ.: Sociálna práca a teológia. Ružomberok 2008.

V r. 2009 menovaný prezidentom SR za profesora.

 

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

1995 - 1997

Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku, Katedra náboženskej výchovy a histórie - odborný asistent

1997 - 2000

Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku, Katedra náboženskej výchovy a histórie - odborný asistent v hlavnom pracovnom pomere

1998 - 2000

Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Ružomberku – prodekan pre rozvoj a výchovnú prácu

2000 - 2001

Katolícka univerzita v Ružomberku - poverený prorektor

2000 - 2004

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra kresťanskej filozofie a systematickej teológie - odborný asistent

2004 - 2008

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra katechetiky a praktickej teológie - docent.

2008 - súčasnosť

riaditeľ Inštitútu A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne

2009 - súčasnosť

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra sociálnej práce - profesor.