Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Tajomníčka katedry, Odborná asistentka
  Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Námestie A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: P 214
  Telefón:
  Email: martina.prochazkova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:50 - 10:25

  konzultáciu záverečných prác prosím dohodnúť e-mailom

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2003   Mgr.   Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra − hudobná výchova,

  2006   Mgr.    Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied, Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova − hra na nástroji (spev),

  2010  PhD.    Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 1.1.10 Odborová didaktika ‑ didaktika hudby,

  2021 Mgr. art.  Hudobná a umelecká  akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, 2.2.3 Hudobné umenie, študijný program Hudobná                interpretácia a teória, špecializácia spev 

  Priebeh výskumno-pedagogickej činnosti:

  2003-2004        ZUŠ, Spišské Podhradie, učiteľka spevu

  2004-2005        SZŠ Š. Kluberta v Levoči, stredoškolská učiteľka

  2004-2006        ZUŠ s rozšíreným vyučovaním estetickej výchovy, Spišská Nová Ves, učiteľka spevu

  2006-2007        Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, asistentka 

  2007-2010        Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, interná doktorandka

  sept. 2010        Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborná asistentka 

  sept. 2013        SZUŠ Jánoš, Ružomberok, učiteľka spevu