ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: mykhaylyna.kluskova@ku.sk

Profesijná charakteristika

Odborné vzdelanie:

Magisterské: Katolícka univerzita v Ľubline, Ľublin (Poľsko), Mgr., 1996-2001

Odbor: katolícka teológia

Bihun, M.: Mądrość Salomona w świetle perykopy 1Krl 3, 4-15. Analiza filologiczno-egzegetyczna i teologiczna. Ľublin: KUL, 2001

Licenciatske: Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ľubline, Ľublin (Poľsko), ThLic., 2001-2003

Odbor: teológia v špecializácii: biblická teológia

Doktorandské: Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ľubline, Ľublin (Poľsko), ThDr., PhD., 2003-2009

Odbor: teológia v špecializácii: biblická teológia

Kľusková, M.: Teologia ziemi w świetle tekstu Ne 9, 7-36. Ľublin: KUL JP II, 2009

 

Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore:

2003-2005    Kňazský seminár Mariánov v Ľubline, Katolícka univerzita v Ľubline (Poľsko), externá spolupracovníčka

2006-2008       Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedecko-výskumný pracovník

2006-2008       Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, externá spolupracovníčka

2008-2009  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra psychológie a všeobecného základu, odborná asistentka

2009-2014    Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra cudzích   jazykov, odborná asistentka

Od 2014        Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra katechetiky a praktickej teológie, odborná asistentka s vedeckou hodnosťou