Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (17. február 2021)

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
  • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním teóriu vyučovania slovenského jazyka,
  • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru.

  Požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  • dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  • splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
  • pri funkčnom mieste profesor: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu profesor;
  • pri funkčnom mieste docent: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu docent;

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – do 10. marca 2021 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 17. marca 2021 od 13.00 hod.

   

  V Ružomberku 17. februára 2021                                                 

  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

                                                                                                              dekan FF KU