Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (25. október 2021)

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.)
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor filozofia (12.) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú a morálnu filozofiu pre Centrum interdisciplinárnych štúdií na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
  • pri funkčnom mieste docent: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu docent;
  • pri funkčnom mieste odborný asistent s PhD.: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu PhD.;

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, docent – 10. platová trieda, odborný asistent – 9. platová trieda).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – do 16. novembra 2021 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 23. novembra 2021. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 18. novembra 2021.

  V Ružomberku 25. októbra 2021
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  dekan FF KU