Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (12. máj 2022)

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

  • 1 funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  LINK:

  https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/filozoficka-fakulta/filozoficka-fakulta-ku/uradna-vyveska/vnutorne-predpisy.html

  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
  • pri funkčnom mieste profesor: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu profesor/docent.

   

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – do 3. júna 2022 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 9. júna 2022. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 7. júna 2022.

   

   

  V Ružomberku 12. mája 2022                                                                                                                    doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  FIL/1246/2022                                                                                                                                                                   dekan FF KU