Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (14. apríl 2022)

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

   

  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na fonológiu a štylistiku anglického jazyka,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na americkú literatúru a vizuálnu kultúru,
  • 1 funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na súčasnú nemeckú literatúru,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na odbornú didaktiku nemeckého jazyka a pedagogickú prax,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na nemeckú literatúru,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a špecializáciou na lingvistiku,
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a špecializáciou na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku,
  • 1 funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor filozofia (12.) so zameraním na metafyziku a stredovekú filozofiu,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filozofia (12.) so zameraním na filozofiu jazyka v antickej, stredovekej a súčasnej tradícii,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor filozofia (12.) so zameraním na filozofiu náboženstva a filozofiu umenia,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na dejiny staroveku,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na dejiny stredoveku,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor historické vedy (15.),
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor historické vedy (15.) so zameraním na slovenský politický katolicizmus a didaktiku dejepisu,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.) so zameraním na sociálnu psychológiu a psychológiu internetu,
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.),
  • 1 funkčné miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.) so zameraním na klinickú psychológiu, psychológiu zdravia a psychológiu humoru,
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor psychológia (32.) so zameraním na psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku,
  • 1 funkčné miesto profesora/profesorky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
  • 3 funkčné miesta docenta/docentky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.);

   

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

   

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

   

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda, odborný asistent – 9. platová trieda).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – do 5. mája 2022 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 11. mája 2022. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 9. mája 2022.

   

   

  V Ružomberku 14. apríla 2022
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  dekan FF KU
  FIL/694/2022