Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 14.2.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

  • miesto profesora pre odbor učiteľstvo a pedagogické vedy (38) – 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do zamestnania – 1. apríla 2023.

  Termín podania prihlášok – do 10. marca 2023 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, profesor, 11 - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia 23. marca 2023. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie 15. marca 2023.

   

  V Ružomberku 14. februára 2023
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD., m. p.
  dekan FF KU