Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Takmer dvadsať doktorandov zo štyroch krajín sa zúčastnilo programu zameraného na rozvoj ich zručností v oblasti publikačnej činnosti a príprave projektov.
  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) počas posledných dvoch týždňov realizovala prvý Erasmus+ zmiešaný intenzívny program (BIP) s názvom „Akademické zručnosti v publikačnej činnosti a príprave projektov – skúsenosti zo strednej Európy“.

  Program bol zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie schopností doktorandov v oblasti publikačnej činnosti a prípravy projektov zameraných tak na individuálne výskumné pobyty, ako aj tímový výskum. Do projektu sa zapojili Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku, Chorvátska katolícka univerzita v Záhrebe a česká Ostravská univerzita v Ostrave.

  Pätnásť zahraničných doktorandov a niekoľko študentov z KU najskôr absolvovalo prednášky a workshopy počas prezenčnej časti programu na Filozofickej fakulte KU (13. 6. – 17. 6. 2022) a následne sa spoločne zapojili do online aktivít (20. 6. – 23. 6. 2022).

  „Veľmi sa tešíme, že sme sa s našimi dobrými partnermi spojili v tomto zaujímavom projekte. Ďakujem kolegom z Filozofickej fakulty KU a Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU, že sa podujali koordinovať prvý Erasmus+ zmiešaný intenzívny program na KU“, skonštatovala prorektorka pre medzinárodne vzťahy, vedu a umenie, Mária Kozová.

  Vyučujúci z univerzít v Ružomberku, Lubline a Záhrebe ponúkli prednášky, workshopy, konzultácie a diskusie za okrúhlym stolom. Venovali sa otázkam, ako napr. príprava publikácií, komunikácia s redakciami časopisov, predátorské publikovanie, individuálne výskumné pobyty a tímové projekty. Okrem toho mali študenti počas programu možnosť vypočuť si troch mladých vedcov: Mateja Drobňáka (Univerzita Hradec Králové, Česko), Zoltana Boldizsara Simona (Univerzita Bielefeld, Nemecko) a Antoa Čartolovnia (Katolícka univerzita v Chorvátsku, v Záhrebe). Aj tí sa podelili o svoje skúsenosti s publikovaním a prácou na projektoch.

  „Hlavnými cieľmi tohto intenzívneho programu bolo poskytnúť doktorandom informácie z oblasti publikačnej, projektovej činnosti a výskumných pobytov, podeliť sa s nimi o skúsenosti a taktiež im pomôcť rozvíjať zručnosti týkajúce sa týchto troch oblastí“, zhrnul prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj Filozofickej fakulty KU, Eugen Zeleňák, ktorý celé podujatie zastrešil spolu s univerzitnou koordinátorkou Erasmus+ Michaelou Moldovou Chovancovou.

   Zahraniční i domáci študenti mali možnosť nadviazať kontakty pre ich ďalší odborný rozvoj a kariérny rast. „Erasmus+ BIP program v Ružomberku bol pre mňa ako mladú vedkyňu výbornou skúsenosťou. Mala som možnosť stretnúť sa a spolupracovať s ostatnými doktorandmi v malých skupinách. Hlavným prínosom je, že zostaneme v kontakte a v budúcnosti možno budeme spolupracovať na projektoch a článkoch“, uzavrela Karla Žagi, doktorandka zo Záhrebu.

  Zmiešané intenzívne programy kombinujú online vzdelávanie s krátkodobou fyzickou mobilitou v zahraniční (5 dní až 1 mesiac). Umožňujú inovatívny prístup k vzdelávaniu a umožňujú učiacim sa, ktorí nemôžu realizovať dlhodobú mobilitu v cudzine v rozsahu 2 mesiace až 12 mesiacov začleniť sa do medzinárodnej akademickej komunity bez toho, aby na dlhší čas opustili svojou domovinu.