Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Juraj Dvorský publikoval monografiu o diele Christy Wolfovej.
  Nová kniha vyučujúceho z katedry germanistiky

  Dvorský, Juraj: Perspektíva ako systém predpokladov vo vybraných prózach Christy Wolfovej. 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020, 272 s.

   

  Uchopenie  Wolfovej  textov prostredníctvom  naratologického  inštrumentária  si  kladie  za  cieľ  napojiť  sa  do  istej  miery  na  proces  obnoveného  čítania  diel Christy  Wolfovej  vydaných  do  roku  1990.  Východiskovou naratologickou  kategóriou analýzy  Wolfovej  textov  bude pritom  pojem  perspektíva.  Prvým  cieľom  práce  bude  preskúmať  využitie  tohto  pojmu  najprv  mimo  oblasti  literárnej vedy  a  následne  odhaliť  jeho  implikácie  v  oblasti  literárnej vedy, respektíve naratológie.

  Druhým  cieľom  práce  je  analýza  štruktúry  perspektív  vybraných  próz  Christy  Wolfovej.  S  tým  súvisí  najprv vypracovanie  teoretického  modelu  štruktúry  perspektív oscilujúceho  medzi  uzavretou  a  otvorenou  štruktúrou. Perspektíva  chápaná  v  zmysle  konania  subjektu  na  základe  istého  systému  predpokladov  umožňuje  identifikovať nielen  perspektívu  postavy  a  rozprávača,  ale  aj  perspektívu  autora.  Výpovede,  stanoviská,  naznačené  budúce  formy  správania  a  reakcií  nielen  postáv  a  rozprávača,  ale  aj Christy  Wolfovej  poukazujú  s  odstupom  času  na  to,  že  ich perspektívy  prežili  zánik NDR,  prežili  zánik  socialistického zriadenia a  tiež  aj samotnú autorku.