Recenzovaný vedecký zborník: NEVIDITEĽNÉ POSTAVY. FIKCIONALIZÁCIA PREKLADU A TLMOČENIA V UMELECKEJ LITERATÚRE

    Paulína Š. Čuhová z Katedry germanistiky je spolueditorkou vedeckého recenzovaného zborníka, ktorý práve vyšiel v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0200/21 Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre. Na stránkach tejto publikácie sa v rámci medzinárodnej literárnovednej a translatologickej komunity otvorila zaujímavá výskumná téma, ktorá, ako možno vidieť v jednotlivých štúdiách, otvorila široké spektrum analyticko-interpretačných možností vnímania vybraných textov. Publikované štúdie sa týkajú deviatich prozaických textov a zastupujú slovenskú, švajčiarsku, švédsku, českú, anglickú, americkú a ruskú literatúru.