O katedre

    Katedra germanistiky vznikla v roku 2000 a je pevnou súčasťou Filozofickej fakulty KU. Pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka. Oba odbory je možné študovať aj v kombinácii s inými predmetmi, ktoré ponúka Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta. V súčasnosti na Katedre germanistiky pôsobia ako interní pedagógovia jeden profesor, traja docenti a jeden externý spolupracovník.

    Absolventi štúdia na Katedre germanistiky získajú základné poznatky z oblasti literárnej teórie, dejín po nemecky písaných literatúr, textovej analýzy, všeobecnej jazykovedy i špeciálnej jazykovedy s ťažiskom na fonetiku, morfológiu a syntax nemeckého jazyka, ďalej porovnávacej literárnej vedy, porovnávacích vied o kultúre a didaktiky vyučovania cudzieho jazyka. Sú schopní ústne i písomne komunikovať v nemeckom jazyku, získavajú kompetenciu samostatne pracovať a koordinovať kultúrne aktivity v nad/európskych inštitúciách, médiách, neziskových organizáciách, štátnej správe, zahraničných zastupiteľstvách. Po ukončení učiteľského štúdia sú pripravení vykonávať učiteľskú prax.

    Popri pedagogickej činnosti sa pracovníci a pracovníčky katedry venujú vedeckej a prekladateľskej činnosti a spolupracujú s inými inštitútmi a katedrami germanistík na Slovensku a v cudzine (Universität Passau a Eichstätt), ako aj rozvíjajú aktívnu spoluprácu s inštitúciami podporujúcimi kultúru nemecky hovoriacich krajín – aktívna spolupráca s Goethe Institut, DAAD, Rakúskym kultúrnym fórom, Literárnym kolokviom Berlín, za ktorých podpory realizujú rôzne vedecké a kultúrne podujatia. Katedra germanistiky je zároveň usporiadateľom množstva workshopov a seminárov pre študentov stredných a základných škôl.