Literatúra a migrácia

  Impulzom na vznik tejto učebnice bola snaha umožniť študentkám a študentom zoznámiť sa s textami autoriek a autorov so skúsenosťou migrácie z po nemecky hovoriaceho priestoru, ktorých literárnym jazykom je nemčina, a následne s nimi pracovať. Učebnica je doplnením prednáškového cyklu „Migračná literatúra“ a sprevádzajúcim materiálom pri výučbe literatúry autorov a autoriek so skúsenosťou migrácie. Primárne je určená pre študentov a študentky germanistiky, avšak vďaka tomu, že je napísaná v slovenskom jazyku, môže byť tiež vhodným doplnkovým študijným materiálom pri štúdiu literatúr iných jazykov. V prvej časti sa upriamuje pozornosť na vznik, vývoj, dejiny, recepciu, stav výskumu tejto literatúry v po nemecky hovoriacich krajinách, možnosti náhľadu a prístupov k tejto literatúre, definície potrebnej terminológie používanej pri analýze a interpretácii primárnych textov. V druhej časti sa nachádzajú ukážky z vybraných textov a biografické údaje k vybraným autorkám a autorom. Otázky za textom sú koncipované s víziou vyvolať tvorivú diskusiu, v ktorej by študenti a študentky dokázali formulovať vlastné názory a boli schopní o tejto literatúre uvažovať v rozličných kontextoch.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Paulína Šedíková Čuhová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0911-3
  Literatúra a migrácia